Igrzyska śmierci

Zgro­madzi­liśmy 2 cy­taty z te­go źródła.

Rzad­ko jed­nak zap­rzątam so­bie tym głowę. Co za różni­ca, ja­ka jest praw­da, prze­cież dzięki niej nie zdobędę jedzenia. 

cytat
zebrał 7 fiszek

W moim świecie mu­zyka pod względem użyteczności pla­suje się gdzieś między wstążka­mi do włosów a tęczą, przy czym tęcza może przy­naj­mniej da­wać pew­ne pojęcie o pogodzie. 

cytat
zebrał 6 fiszek
Igrzyska śmierci

Igrzyska śmierciIg­rzys­ka śmier­ciCzy zdołałbyś przet­rwać w dziczy, zda­ny na włas­ne siły, gdy­by wszys­cy dookoła próbo­wali wy­kończyć cię za wszelką cenę? Na ruinach daw­nej Ame­ryki Północ­nej roz­ciąga się państwo Pa­nem, z im­po­nującym Ka­pito­lem otoczo­nym przez dwa­naście dys­tryktów. Ok­rutne władze sto­licy zmuszają pod­ległe so­bie re­jony do składa­nia upior­nej da­niny. Raz w ro­ku każdy dys­trykt mu­si dos­tar­czyć chłop­ca i dziew­czynę między dwu­nas­tym a osiem­nastym ro­kiem życia, by wzięli udział w Głodo­wych Ig­rzys­kach, tur­nieju na śmierć i życie, tran­smi­towa­nym na żywo przez te­lewizję. Bo­haterką, a jed­nocześnie nar­ra­torką książki jest szes­nasto­let­nia Kat­niss Ever­deen, która mie­szka z matką i młod­szą sios­trą w jed­nym z naj­bied­niej­szych dys­tryktów no­wego państwa. Kat­niss po śmier­ci oj­ca jest głową rodzi­ny - mu­si troszczyć się, by za­pew­nić byt młod­szej sios­trze i cho­rej mat­ce, a to praw­dzi­wa wal­ka o przet­rwa­nie... Jest to no­we wy­danie w okład­ce z ak­centem fil­mo­wym zbiegające się z ek­ra­nizacją I części try­logii.

Inne książki

KosogłosKo­sogłosKat­niss Ever­deen wraz z matką i sios­trą mie­szka w Trzy­nas­tce - le­gen­darnym [...]

try­logia IG­RZYS­KA ŚMIER­CI

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Igrzyska śmierci

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Ig­rzys­ka śmier­ci » źródło:
Wydawnictwo Media Rodzina

Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny