Hobbit

Zgro­madzi­liśmy 1 cy­tat z te­go źródła.

[...] kto szu­ka, ten naj­częściej coś znaj­du­je, nies­te­ty cza­sem zgoła nie to, cze­go mu potrzeba. 

cytat dnia z 27 lipca 2012 roku
zebrał 35 fiszek
Hobbit

HobbitHob­bitŚwiato­wej sławy pi­sarz an­giel­ski John Ro­nald Reuel Tol­kien (1892-1973) był pro­feso­rem fi­lolo­gii ger­mańskiej w Ok­sfor­dzie, znawcą li­tera­tury i języ­ka sta­roan­giel­skiego, auto­rem wielu prac nauko­wych. Ja­ko po­wieściopi­sarz dał się poz­nać do­piero w ro­ku 1937, pub­li­kując Hob­bi­ta, który przy­niósł mu rozgłos. W sa­mej An­glii książka ta miała dziesiątki wy­dań. Zachęco­ny po­wodze­niem i prośba­mi zachwy­conych czy­tel­ników, Tol­kien powrócił do te­maty­ki Hob­bi­ta, wy­dając w la­tach 1954-1955 try­logię za­tytułowaną Wład­ca Pierścieni. Obyd­wie opo­wieści pow­stały pod wpływem dob­rze zna­nych auto­rowi le­gend sta­roan­giel­skich, pełnych cza­rodziejów, smoków i przed­miotów o nad­przy­rodzo­nej mo­cy. Jed­nakże sam hob­bit, is­to­ta większa od li­lipu­ta, ale mniej­sza od kras­no­luda, jest ory­ginal­nym po­mysłem Tol­kiena. Fan­tastyczny, prze­myśla­ny do naj­drob­niej­szych szczegółów świat z po­wieści także pow­stał w wyob­raźni pi­sarza, a bar­wna fa­buła kry­je głębszy sens i wiele ana­logii do współczes­ności.

Inne książki

Hob­bit: Pus­tko­wie Smauga

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Hobbit

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Hob­bit » źródło:
Wydawnictwo ISKRY

Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny