Ewangelia według Piłata

Zgro­madzi­liśmy 1 cy­tat z te­go źródła.

Przys­tojniacy poz­ba­wieni kul­tu­ry są jak mar­mu­rowe am­fo­ry na­pełnione oc­tem. Budzi­cie we mnie li­tość! Ty­le cza­su poświęca­cie tre­nin­gom, żeby zos­tać biegaczem czy miotaczem dysków, ale nie troszczy­cie się o to, żeby by uczci­wym człowiekiem! Ja­kie epi­tafium będzie wid­niało nad waszym gro­bem? Że nieboszczyk miał muskuły? 

cytat
zebrał 12 fiszek
Ewangelia według Piłata

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, że nieba­wem zja­wią się żołnie­rze, aby go poj­mać i zap­ro­wadzić przed sąd. Ja­ka siła uczy­niła z te­go sy­na cieśli cu­dotwórcę? Czy jest on - jak uważają je­go uczniowie - sy­nem Bo­ga? Aż do os­tatniej chwi­li Jeszua nie jest pe­wien nicze­go - prócz te­go, że um­rze.

Inne książki

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­rowa­ny bo­hater na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­suje iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hima, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ewangelia według Piłata

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Ewan­ge­lia według Piłata » źródło:
Wydawnictwo Literackie

Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony