Ewangelia według Piłata

Zgro­madzi­liśmy 1 cy­tat z te­go źródła.

Przys­tojniacy poz­ba­wieni kul­tu­ry są jak mar­mu­rowe am­fo­ry na­pełnione oc­tem. Budzi­cie we mnie li­tość! Ty­le cza­su poświęca­cie tre­nin­gom, żeby zos­tać biegaczem czy miotaczem dysków, ale nie troszczy­cie się o to, żeby by uczci­wym człowiekiem! Ja­kie epi­tafium będzie wid­niało nad waszym gro­bem? Że nieboszczyk miał muskuły? 

cytat
zebrał 12 fiszek
Ewangelia według Piłata

Ewangelia według PiłataEwan­ge­lia według PiłataW Og­rodzie Oliw­nym młody człowiek cze­ka na śmierć. Roz­pa­miętu­je swo­je życie, wiedząc, że nieba­wem zja­wią się żołnie­rze, aby go poj­mać i zap­ro­wadzić przed sąd. Ja­ka siła uczy­niła z te­go sy­na cieśli cu­dotwórcę? Czy jest on - jak uważają je­go uczniowie - sy­nem Bo­ga? Aż do os­tatniej chwi­li Jeszua nie jest pe­wien nicze­go - prócz te­go, że um­rze.

Inne książki

Kiedy byłem dziełem sztukiKiedy byłem dziełem sztu­kiZdes­pe­rowa­ny bo­hater na skra­ju sa­mobójstwa pod­pi­suje iście faus­tow­ski pakt ze spot­ka­nym przy­pad­ko­wo [...]

Małe zbrodnie małżeńskieMałe zbrod­nie małżeńskie„Kiedy widzi­cie ko­bietę i mężczyznę w urzędzie sta­nu cy­wil­ne­go, zas­tanówcie się, które [...]

Oskar i pani RóżaOs­kar i pa­ni RóżaCzy w ciągu dwu­nas­tu dni można poz­nać smak życia i od­kryć je­go [...]

Pan Ibrahim i kwiaty KoranuPan Ib­ra­him i kwiaty Ko­ranuKiedy mały Mo­mo pod­kra­da sma­kołykiw skle­pie pa­na Ib­ra­hima, na­wet nie po­dej­rze­wa, że [...]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ewangelia według Piłata

Prawa autorskie

Po­wyższa okład­ka: Ewan­ge­lia według Piłata » źródło:
Wydawnictwo Literackie

Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]