Życie nadzieją wcale nie [...] – Raspberry – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Raspberry.

Nadzieja

Życie nadzieją wca­le nie jest ta­kie ba­nal­ne. Wszys­cy mają prze­cież nadzieję. Nadzieję na lep­szy czas. Wszys­cy, na­wet naj­większy pe­symis­ta miał kiedyś nadzieję. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to jes­teś stra­cony. To nie tak, że jeśli masz nadzieję to znaczy że jes­teś skończo­ny. Zaw­sze w coś wie­rzysz. Zaw­sze na coś cze­kasz. Na­wet gdy wszys­tko jest prze­ciw­ko to­bie. Zaw­sze myślisz, że kiedyś może wszys­tko się ułoży. Na­wet cza­sem ro­bimy to zu­pełnie nieświado­mie. Sa­ma myśl o tym, że może się kiedyś wszys­tko poukłada jest nadzieją. Na­wet jeśli przes­ta­jesz wie­rzyć. Nadzieja umiera os­tatnia. Kiedyś myślałam, że bez sen­su mieć nadzieję na coś, co być może nig­dy się nie wy­darzy. Z cza­sem sa­ma się na tym złapałam, że wciąż mam nadzieję na lep­sze jut­ro. Choćby się wszys­tko wa­liło to i tak gdzieś z tyłu głowy myślisz, że to mi­nie i przyj­dzie coś dob­re­go. Nie wol­no na­wet tra­cić nadziei. Nie wol­no jej ni­komu od­bierać. Do os­tatnich chwil będziesz upar­cie wie­rzyć, że jeszcze przyj­dzie lep­szy czas. I choć bym miała um­rzeć z tą złudną nadzieją. Naj­pierw umrę ja, do­piero później mo­ja nadzieja. Ta­ka jest ko­lej rzeczy.

A.

dziennik
zebrał 3 fiszki • 21 grudnia 2017, 21:55

Zeszyt Dyskusyjne 

Zeszyt Treściwe
sy­ci oczy 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

sprajtka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]