Znakomite kazanie wygłosił [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Polsko dokąd pójdziemy?

Zna­komi­te ka­zanie wygłosił wczo­raj pro­boszcz w mo­jej pa­rafii - ksiądz Piotr. Zwrócił uwagę na prob­lem emig­racji i te­go, że wy­jeżdżając z Pol­ski ludzie ci narze­kają, że nic im ten kraj nie dał, nie zreali­zowa­li się, po czym za­dał im py­tanie - a co wyście zro­bili dla te­go kra­ju, aby było lepiej?

Ja od siebie do­dam i po­wiem, że gdy­by emig­ranci w Pol­sce pra­cowa­li, tak dob­rze i tak uczci­wie, jak pra­cują na emig­racji, to byłoby le­piej na pew­no. War­to też za­pytać emig­rantów - przed czym uciekają, co tu­taj przeg­ra­li, że nie mogą żyć jak 38 mi­lionów tych co tu­taj są?

W dru­giej części ka­zania ksiądz Piotr po­wie­dział wprost, że w Pol­sce nie jest tak jak po­win­no być, bo zwyczaj­nie krad­niemy. Może przykład z wy­nosze­niem śru­bek z zakładu pra­cy nie był naj­traf­niej­szy, bo kradną prze­de wszys­tkim eli­ty biz­ne­su, po­lity­ki i wier­chuszka sys­te­mu. Sko­ro wyłudzo­no 250 mi­liardów vat, to mu­siało się to dziać za przyz­wo­leniem po­lityków i urzędników. Dochodzą us­ta­wione prze­tar­gi, za­wyżone ce­ny na usługi dla pod­miotów państwo­wych i sa­morządo­wych oraz w spółkach skar­bu państwa i tak co­rocznie wyp­ro­wadza­ne jest ze skar­bu państwa ko­lej­ne mi­liar­dy. No i Po­lak tra­dycyj­nie uni­ka płace­nia po­datków i narze­ka, że płaci za dużo, gdy te po­dat­ki są nap­rawdę małe. Ze swo­jego doświad­cze­nia na­piszę: le­karze pa­rago­nu nie dają, wszel­cy praw­ni­cy też i nikt mnie nie prze­kona, że te gru­py nie stać na uczciwość!

Oczy­wiście zab­rakło mi w tym ka­zaniu uderze­nia się w pier­si, bo nie ma ta­kich ciem­ności jak są ciem­ności w fi­nan­sach kościoła ka­tolic­kiego w Pol­sce. Oczy­wis­ta oczy­wis­tość, to opo­dat­ko­wanie ta­cy, datków na mszę, ślu­by, pog­rze­by, al­bo to, że cho­wając na ka­tolic­kim cmen­tarzu nie ot­rzy­muje się pa­rago­nu czy fak­tu­ry vat, a koszt pog­rze­bu to ty­siące złotych, a więc 18 pro­cent z tych pieniędzy, to is­totny zas­trzyk dla budżetu państwa, a z niego dla gmi­ny naszej.

Przykładów złodziej­stwa jest...uważam, że ty­siące, po­woli mi­nis­ter­stwo fi­nansów uszczel­nia wiele ta­kich ka­nałów złodziej­stwa, ale kto ma uszczel­nić złodziej­stwo w in­dy­widual­nym Po­laku, w rodzi­nie, pracy?

Mi­rosław 15.08.2017r.

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 sierpnia 2017, 10:08
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 16:58whiterose sko­men­to­wał tek­st W głowie pot­ra­fię urządzić [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 16:00Trzeba Coś Ro­bić do­dał no­wy tek­st Nie, spa­dałem z to­nu, Spa­dałem [...]

dzisiaj, 12:44szary*nikt do­dał no­wy tek­st Na Twój roz­kaz czas [...]

dzisiaj, 12:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 12:14fyrfle do­dał no­wy tek­st Paryska Wios­na

dzisiaj, 11:54bystry.76 sko­men­to­wał tek­st brak nam wy­razu ko­niec i [...]

dzisiaj, 09:37Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Fałszem praw­dy nie zmienisz.  

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie