Z MYŚLI ROZWOLNIONYCH CZĘŚĆ [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Z MYŚLI ROZ­WOLNIONYCH CZĘŚĆ 13

Le­piej autorkę zos­ta­wić z fiszką niż z ciążą

Ciocia Zośa

Jed­nak nie ma większe­go cho­ler­stwa i ob­ra­zy dla piękna niż wred­na , sucza, żmi­jowa­ta, wreszcie per­ma­nen­tnie zła kobieta.

Wuj Stach

Zaw­sze podążam za głosem ser­ca, stąd też miłość niejed­no ma imię: Ania, Ala, Asia, Ba­sia, Beata...,Ka­sia - przeorysza w szpi­talu re­habi­lita­cyj­nym,...,Żane­ta - żona, ...,...

Bo­nifa­cy Gulgewanc

Bóg to teoria pełna re­tuszy his­to­rii, a jej prak­ty­ka to:- rzuć na ta­ce klęcząc i nie py­tając, to iście sza­tańskie jej wcielanie.

Jo­natan Fyr­fl

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2015, 13:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

dzisiaj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

dzisiaj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

dzisiaj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

dzisiaj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

dzisiaj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

dzisiaj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]