ZDRADA RANA NA [...] – Siwa11 – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Siwa11.

ZDRA­DA RA­NA NA SER­CU

Zdra­da jest za­pew­ne wy­darze­niem którym nikt nie chciałby żeby w je­go życiu zais­tniało ,ale zdarza się tak,że niektórym oso­bom to się przyt­ra­fia .
Zdradzają nas oso­by które są ważną częścią  nasze­go życia :
- przyjaciele
- rodzeństwo
- mąż ,żona
-dziew­czy­na , narzeczo­ny .
Ale chy­ba jedną z naj­bar­dziej przyk­rych rzeczy jest zdra­da par­tne­ra .
Wówczas dosłow­nie w ciągu kil­ku chwil nasz świat się wa­li i w jed­nej chwili
sta­jemy się naj­bar­dziej sa­motną osobą na świecie .W mo­men­cie zdrady
stoimy na skrzyżowa­niu dróg życia, i nie wiemy w którą stronę ma­my skręcić .
-czy stać na tym skrzyżowa­niu ,aż sy­tuac­ja się sa­ma roz­wiążę ?
- czy podjąć działanie, aby roz­wiązać ten prob­lem ?
- prze­cież jes­teśmy  w tym mo­men­cie bez­silni  .
Zdra­da nie zdarza się z dnia na dzień ,  ona już wcześniej za­puszcza swo­je korze­nie ,
 tyl­ko zdradza­na oso­ba jeszcze te­go nie wie .
Kiedy ktoś nas zdradza
oz­nacza to ,że ten ktoś już nas nie kocha i nic dla tej oso­by  nie znaczy­my .
Czym więcej darzy­my  ko­goś uczu­ciem tym większy ból i frus­trac­ja i zas­ta­nawiamy się
- czy kiedyś ta ra­na się zab­liźni ?
Czu­jemy wewnętrzna pus­tkę która prze­pełnia nasze wnętrze i   za­daje­my so­bie py­tania ?
- czy po­pełni­liśmy ja­kiś błąd i coś przeo­czy­liśmy ,że doszło do ta­kiej sy­tuac­ji ?
- czym so­bie na to  zasłużyliśmy ?
Jes­teśmy wewnętrznie po­bici i po­dep­ta­ni ,myśli­my :
- zdradziłeś mnie ...
- wniosłeś w mo­je życie smu­tek , ból  i pus­tkę ...
- wniosłeś brak zaufa­nia ...
- brak mi sił ...
- opróżniłeś mo­je ser­ce z uczuć..
- Bol ja­ki jest w mion ser­cu mnie za­bija ,i  jes­tem wewnątrz mar­twa .
- jes­tem jak żeb­rak w po­dar­tych łachma­nach ob­darta ze wszys­tkiego ,
i za­daję w myślach  ciągle to sa­mo py­tanie ?
- CZY JESZCZE  KIEDYŚ  SIĘ OD­NAJDĘ W TYM ŻYCIU ?
- CZY JESZCZE KO­MUŚ ZAUFAM ?
-  CZY ZNAJDĘ W SWOIM SERC PRZE­BACZE­NIE  ?
-CZY OD­NAJDĘ JESZCZE MIŁOŚĆ W SWOIM SER­CU ?
  Te­go nikt nie wie .
O zdradzie do­wiadu­jemy się  od zna­jomych  ,ko­leżan­ki , ko­legi ,sąsiad­ki  lub sa­mi przez przy­padek ,przyłapujemy
nasz obiekt uczuć na gorącym uczyn­ku .
Jak zacho­wać się w tym mo­men­cie  gdy emoc­je sięgają ze­nitu ?
- czy wyjść z do­mu  ?
- czy na­pisać list ?
- czy zadzwo­nić  ?
-czy wysłać wiado­mości mailem ?
- czy wysłać SMS ?
Czas wszys­tko po­każe gdy opadną emoc­je .
JED­NO JEST PEW­NE :
Już nig­dy po­tem nie tak jak daw­niej ,
nie będzie się tym sa­mym człowiekiem ,
bo wiem że ra­ny na ser­cu nig­dy się nie za­goją .] 

anegdota
zebrała 2 fiszki • 30 stycznia 2013, 14:13

Zeszyt cytaty
xd 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:17silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 19:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Prawa bez­pra­wiem się nie [...]

dzisiaj, 18:45wonderful348 do­dał no­wy tek­st ***

dzisiaj, 18:35wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Kiedy idzie nam za [...]

dzisiaj, 18:31Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Szorstkie pal­ce strachu ry­sują [...]

dzisiaj, 17:33Cropka do­dał no­wy tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]