Z całą pewnością nie [...] – ciche myśli – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest ciche myśli.

****

Z całą pew­nością nie będzie to wier­sz. Proszę o za­poz­na­nie się z po­niższy­mi faktami.

Wczo­raj­sze noc­ne sms-y, ko­goś z was, które dos­ta­wałam za­raz po ko­men­tarzach wit­ki ( po ujaw­nieniu się, wiem, że to kon­to An­drze­ja ) - pot­wier­dziły tyl­ko fakt, jak bar­dzo jes­teście mści­wi i próbu­jecie mnie za wszelką cenę zas­traszyć. W tym amo­ku, za­pom­nieliście o jed­nym - nęka­nie jest ka­ral­ne. Po pier­wszym obelżywym sms-ie ( było ich 9 )- pro­siłam o zacho­wanie umiaru, bo w in­nym wy­pad­ku po­wiado­mię Policję.

Cy­tuję je­den z nich, ok­reślający wasz po­ziom rozmów do których dążycie, jak również i po to, by in­ni Użyt­kowni­cy wie­dzieli, do cze­go jes­teście zdolni.
Sms-y były wy­syłane z nr 691 084 106.

"Jeszcze kłapiesz dziobem par­chu? stul pysk bo pójdziesz na rzeź przygłupie i to na sznur­ku. To do­piero początek batów. Trzy­maj w ku­pie zwieracze głupku.
[...]nie wychy­laj paszczy gadzie, bo skończysz w ter­ra­rium podła gadzino."

To tyl­ko część obelg i wasze­go słow­nic­twa.

Sprawę nęka­nia i zas­trasza­nia mnie, zgłosiłam dziś na pos­te­run­ku Po­lic­ji w Brwinowie.
Sierżant szta­bowy, Ja­cek Szy­pul­ski, z sek­cji dochodze­niowo - śled­czej przyjął mo­je zgłosze­nie i pou­czył o dal­szym to­ku postępo­wania. Po za­poz­na­niu się z sms-ami i in­formac­ja­mi, które mu udzieliłam - stwier­dził, że zacho­wania ta­kie mają zna­miona przestępstwa z Art.190A Ko­dek­su Kar­ne­go, który mówi:
"Kto przez upor­czy­we nęka­nie in­nej oso­by lub oso­by jej naj­bliższej wzbudza u niej uza­sad­nione oko­licznościami poczu­cie zag­rożenia lub is­totnie na­rusza jej pry­wat­ność, pod­le­ga karze poz­ba­wienia wol­ności do lat 3."

Wasze pomówienie mnie o ja­kieś kon­to, wchodze­nie w mo­je oso­bis­te życie, słow­nic­two i kul­tu­ra, jaką tu zap­re­zen­to­waliście - świad­czy je­dynie o was. Z ta­kimi ludźmi nie na­leży się przy­jaźnić, a na­wet być ich zna­jomym.

Dla­tego, po raz os­tatni os­trze­gam ( grupę ata­kującą mnie ) - ja­kakol­wiek próba dal­sze­go na­rusza­nia moich dóbr oso­bis­tych, nęka­nia i zas­trasza­nia mnie i moich blis­kich ( dzieci i męża ) - tu, na Cy­tatach, czy w moim życiu pry­wat­nym, będzie zgłasza­na na Po­lic­ji, ce­lem wy­ciągnięcia kon­sekwen­cji prawnych.
Nie życzę so­bie, żad­nych waszych wpisów na moich kon­tach, a uwa­gi zacho­waj­cie dla siebie. Mnie one od daw­na nie in­te­resują. Zaj­mijcie się swoimi pry­wat­ny­mi sprawami.
Nie liczcie na to, że będę z wa­mi dys­ku­tować - to nie mój poziom.

An­drze­ju, dziękuję, że ot­worzyłeś mi i in­nym oczy. I widzę, że so­bie też.

Dziękuję też wszys­tkim, którzy lu­bili mnie czy­tać. Kon­to Grac­jaa pow­stało po tym, jak byłam ata­kowa­na na kon­cie Ciche myśli. I nie pow­stało po to, by za­biegać o czy­jeś względy - wsta­wiałam wier­sze, nic po­za tym. I byłoby tak da­lej, ale nies­te­ty zaufałam nieod­po­wied­nim oso­bom. Jed­no, co mnie cie­szyło to to, że do cza­su ujaw­nienia, że to mo­je kon­ta ( Grac­jaa, Niedob­ro­ta ) - oce­nialiście tek­st, a nie mnie i to było nap­rawdę miłe.

W tej chwi­li jes­tem zbyt zap­ra­cowa­na, ale za ja­kiś czas wrócę na por­tal ze swoimi wier­sza­mi, bo nie przes­tałam ich pisać.

Poz­dra­wiam wszys­tkich, którzy lu­bią mnie czy­tać :)))

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 maja 2013, 00:00

Zeszyt Dyskusyjne 

Zeszyt God­ne Uwa­gi Duży Plus
Złote Myśli i nie tylko 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]