Wyszedłeś. A nasz pies [...] – strawberry. – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest strawberry..

Wyszedłeś.
A nasz pies tu zos­tał i cze­ka. Mer­da z nadzieją ogo­nem za każdym ra­zem, gdy ot­wierają się drzwi. Na podłodze w naszej sy­pial­ni leżą Two­je ub­ra­nia. Jeszcze przy śniada­niu kłóci­liśmy się o nie, obiecałeś, że sprzątniesz, po­tem. Tak sa­mo jak ku­bek, który zos­ta­wiłeś na sto­liku w sa­lonie. Obok niego leży ga­zeta ot­warta na 10 stro­nie. Dwie kar­tki da­lej jest Twój ulu­biony dział, nie zdążyłeś go przeczy­tać. Zaw­sze mu­sisz czy­tać wszys­tko od początku do końca, nig­dy inaczej. W łazien­ce na pral­ce leży Two­ja go­lar­ka podłączo­na do prądu. Ra­no za­pom­niałeś się ogo­lić, a ja Ci nic nie po­wie­działam, bo lu­bię Cię z ta­kim jed­nodniowym za­ros­tem. Na sto­le w ja­dal­ni leżą dwa ta­lerze, je­den dla mnie, dru­gi dla Ciebie. W piekar­ni­ku Two­je ulu­bione da­nie, już zim­ne.
A ja leżę te­raz w naszym łóżku z głową na Two­jej po­duszce. Pachnie jeszcze tak in­tensyw­nie Tobą, że mam wrażenie, że za­raz sta­niesz na­de mną z tym swoim uśmie­chem, który urzekł mnie równo 7 lat te­mu.
Ale tak się nie sta­nie. Ty już nie wrócisz. Pow­tarzam so­bie, że byłoby mi łat­wiej, gdy­by to nie stało się w naszą rocznicę. Ale wiem, że wca­le nie, byłoby tak sa­mo. Tak sa­mo pękłoby mo­je ser­ce.
A wszys­tko wygląda tak, jak­by ktoś wyłączył te­lewi­zor w sa­mym środ­ku ak­cji fil­mu...

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 kwietnia 2010, 18:46

Zeszyt Przy­pom­nij mi, że..
... 

Zeszyt Zgar­nięte myśli Wasze :) 

Zeszyt Ja i Ty 

Zeszyt Smutne 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:04SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Jedynym moim obo­wiązkiem jest [...]

wczoraj, 23:56SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Pustka

wczoraj, 23:49SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Poranek

wczoraj, 23:42SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Miłość

wczoraj, 23:36zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli ktoś ci zaufał, zrób [...]

wczoraj, 23:35SAMEsadnnes do­dał no­wy tek­st Łódź uczuć

wczoraj, 22:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tęskno­ta zaw­sze łomocze [...]