Wybaczcie, że dodaję to [...] – PetroBlues – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest PetroBlues.

Wy­baczcie, że do­daję to ja­ko myśl.
PETYCJA

Wnoszę o wpro­wadze­nie mo­derac­ji i sys­te­mu oce­niania na stro­nie Cytaty.info.
Szczegóły us­ta­li się gdy ad­mi­nis­trac­ja roz­pat­rzy owo po­danie. Część po­mysłów można zna­leźć w ko­men­tarzach do mo­jej wczo­raj­szej myśli. Zmiana ta ma służyć je­dynie dob­ru por­ta­lu. Proszę nie za­mie­szczać ko­men­tarzy a je­dynie in­formację o po­par­ciu po­mysłu. Gdy pod­pi­sy zos­taną zeb­ra­ne, wyślę maila do ad­mi­na na pry­wat­ny ad­res który po­dał mi ja­kiś czas te­mu i na który obiecał cza­sem zaglądać. W treści po­dam pos­tu­laty (jeśli ma­cie ja­kieś do­dat­ko­we po­mysły to mówcie, do­pisze­my je) i nic­ki osób które opo­wie­działy się za moim po­mysłem.

Liczę, że jes­teście ze mną, zjed­noczmy się ten je­den raz dla dob­ra sprawy!

Pe­tycję do Ad­mi­nis­trac­ji wyślę 8 ma­ja o godzi­nie 21:30

Poz­dra­wiam. Piotrek.

Lis­ta pos­tu­latów :

- Sys­tem oceniania
- Moderacja
- Miń 10 tek­stów aby uzys­kać możli­wość ko­men­to­wania i oceniania
- Op­cja "ig­no­ruj użytkownika"


- Możli­wość zgłasza­nia do mo­derac­ji złośli­wych ocen i ob­raźli­wych ko­men­tarzy.
- Jaw­ność ocen.
- Kon­kret­ny re­gula­min na który będą mog­li po­wołać się mo­dera­torzy i poszko­dowa­ni użytkownicy.
- Możli­wość usu­wania sta­rych wiado­mości prywatnych.
- Możli­wość oce­nienia tyl­ko po do­daniu komentarza.
- Możli­wość "od­su­ba" bez ko­nie­czności do­dawa­nia ko­men­tarza.

myśl
zebrała 38 fiszek • 5 maja 2013, 19:31

Zeszyt Dyskusyjne 

Zeszyt opo­wiada­nia "budząc emocje"
cza­sem aż boli 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

I.Anna

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 09:37Evulka sko­men­to­wał tek­st #twójdotyk

dzisiaj, 09:02Cropka sko­men­to­wał tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:59Cropka sko­men­to­wał tek­st W no­cy zaw­sze się [...]

dzisiaj, 08:40Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 08:28marka sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 08:25marka do­dał no­wy tek­st Papierowa teczka

dzisiaj, 08:16Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Racjonalność

dzisiaj, 02:21Louri Ir­lis do­dał no­wy tek­st Racjonalność