Wspaniałe doznanie towarzyszy nam, [...] – Shehatehim – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Shehatehim.

* * *

Wspa­niałe doz­na­nie to­warzyszy nam, gdy znaj­du­jemy coś dro­gocen­ne­go. Coś cze­go nikt wcześniej nie dos­trzegł. To jak zna­lezienie ban­kno­tu o wy­sokim no­mina­le na zatłoczo­nym mo­lo. Ludzie mi­jają go, dep­czą, ale go nie widzą. Więc dlacze­go aku­rat my a nie ktoś in­ny? Łączy­my się w pa­ry z różny­mi oso­bami. Niektóre związki trwają długo a in­ne led­wo za­pisują się w naszej pa­mięci. Po­mimo to uczą nas cze­goś. Spra­wiają, że uczu­cia stają się doj­rzal­sze. Wte­dy po­jawia się ktoś, ko­go tyl­ko my zna­my. Jak­byśmy wreszcie by­li go­towi na to co prag­niemy so­bie ofiaro­wać. Od­najdu­jemy ją mi­mo tru­du prze­bytej dro­gi, jak­byśmy urodzi­li się z wewnętrza mapą, która pro­wadzi nas do ce­lu, gdzie nasze życie na­biera sen­su.

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 1 września 2014, 20:15

Zeszyt Do przypomnienia
aby otuchę do­dać i pomóc myślą się poukładać. 

Zeszyt ok
 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:46Żelek sko­men­to­wał tek­st Niespodziewane niekiedy le­piej zap­la­nuje [...]

wczoraj, 23:18♥. Ska­lon A.M sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 23:16♥. Ska­lon A.M do­dał no­wy tek­st Miałam w życiu ta­ki [...]

wczoraj, 22:34Logos do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, będąc na ka­ruze­li [...]

wczoraj, 22:32marka do­dał no­wy tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

wczoraj, 22:28Moon G do­dał no­wy tek­st Czasem by­wa tak, że [...]

wczoraj, 22:17granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st On mnie trzy­mał na [...]

wczoraj, 22:14granatowa.czerń sko­men­to­wał tek­st Nie czu­je upływające­go cza­su Do­piero [...]

wczoraj, 22:06Quanti18 do­dał no­wy tek­st Jak już po­wie­działeś 'a' [...]

wczoraj, 21:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Cztery Fak­ty O Ciem­ności