Witaj moja znana mi [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

List: "Hulali po polu i pili kakao…”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „ Nie, nieudały się.”

To smutne.

Ja­kieś psy, czy też wil­ki po po­lach mnie go­niły, we śnie.

Wchodzę do biura swego.

Odtwórz

Zdej­muję kow­boj­ski ka­pelusz i od­wie­szam go na wol­nostojącym wie­sza­ku. Lecz wie­sza­ka nie po­siadam, to i tak odwieszam.

Siadam przy nieuporządko­wanym biur­ku( sek­re­tar­ka odeszła i na­dal nie mam nowej).

Na­dal siedzę przy tych ak­tach z je­sieni, a tu ten Nasz pa­miętny smut­ny sier­pień co­raz bliżej, dla wszys­tkich Par­ty­zantów.

Odtwórz

Nies­podziewa­nie do biura me­go wchodzi ko­bieta około lat 47.

Długa brązo­wa spódni­ca, bu­ty na płas­kim ob­ca­sie też brązo­we, gar­sonka ko­loru ciem­ne­go kaszta­na, który spadł w połowie je­sieni.
Duże prze­ciwsłoneczne oku­lary i mała gus­towna skórzaną to­reb­ka cze­kola­dowa ze złoty­mi oz­do­bami i ma­lut­ki ze­gareczek szwaj­car­ski na ma­honiowym pas­ku.

Pod­chodzi do biurka.

Mówi załama­nym głosem. „ Dzień dob­ry, czy znaj­dzie Pan me­go brata?”

Odtwórz

„Proszę usiąść, wyt­rzeć łzy ( po­daje ko­biecie chus­teczkę) i spo­koj­nie opo­wie­dzieć, co się stało?”

Opo­wiadała, długo i szczegółowo, o tym jak wyszedł, ub­ra­ny na ciem­no z ob­razkiem ze strzałka­mi na pier­siach i os­tatnio był widziany gdzieś przy tar­go­wis­ku.
Spi­sałem wszys­tko, poczęsto­wałem ko­bietę kawą i obiecałem jej, że się tym zajmę.

Spra­wa z je­sieni znów zacze­ka. Zab­rałem ka­pelusz i poszedłem na miej­sce gdzie os­tatnio go widziano.

Na ra­zie za­kończę tu tę his­to­rię. Może do­kończę następnym ra­zem.

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Jak to się stało że się ska­leczyłaś?

list
zebrał 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 17:59
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]