Witaj moja znana mi [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

List: Pożycia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Owszem.”

To świet­nie, że się uka­zujesz, że wska­zujesz i zagłębiasz się w myśli, nie tyl­ko swe.

Nie wiem jak to się dzieje, że starzejąc się cza­sami młodnieje?

Nie wie­rze też, że coś z te­go wyj­dzie, ani te­raz na je­sieni, ani na pier­wszy odgłos gołąbka, gdy więcej słon­ka i ziele­ni.

Odtwórz

Wie­rze w dob­ro i dla­tego prze­raża mnie, ja­ka ma­sa ludzi nie widzi, że niektórym jest le­piej, a niektórym jest gorzej.

Czy masz le­piej, czy też gorzej nie mierz nig­dy in­nych swoją miarą, mierz ich bez mierzenia.

Zbyt dużo ludzi myśli, że ich są tyl­ko myśli i że na ich słowa zbyt mała in­na głowa.

Proszę Was nie bądźcie idiota­mi, nie zaj­mujcie się stworzo­nymi już daw­no zwrotami.

Myśląc, że wiecie naj­więcej nie wiedząc nicze­go, nie wno­sicie nic dob­re­go nie wiesz, za­mil­cz, lub os­ta­tecznie za­pytaj grzecznie, może zro­bi się przy­tul­niej i na ser­cu ciep­lej.

Odtwórz

Wiem, że się zna­my i nie zna­my jed­nocześnie i wiem, że nic to nie da i nicze­go to nie zmienia.

Tak jak już wspo­minałem, będę na­ciągał za­sady, czy­niąc to, cze­go docze­kać się nie mogę, na żądaną je­sień i wiosnę. Piszę o tym i piszę, przyczy­ny i win­nych nie znam, lecz się zarze­kam, że gdy to nastąpi, to coś zmienić będę mu­siał.

Odtwórz

Tak wiem, miałem wrócić do tej „Czar­nej”, co Ciebie zna, lecz na ra­zie niech będzie tak jak jest, nie chce mnie się po pros­tu tak po pros­tu jak po pros­tu może się nie chcieć.

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: Próbo­wałaś mil­czeć?

list
zebrał 2 fiszki • 9 września 2017, 19:10
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]