Witaj moja znana mi [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

List: Po trzykroć życzenia.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz py­tająco: I tak by­wa i na­wet nie wiemy cze­mu Nas od­wie­dza?

Odtwórz

Cza­sami to na­wet długo­pis się wy­pisuję i choć jak­by nie wiem jak wiel­ki kałamarz był wy­pełniony po brze­gi at­ra­men­tem, to długo­pisem czy też piórem trze­ba przes­tać pi­sać, czy się te­go chce czy też nie.

Czy to ko­niec ten koniec?

O nie, nic z tego!

Odtwórz

Jak wra­cam tam gdzie na półce układam, do te­go miej­sca gdzie przód i tył te­go co wi­doczne jest wi­doczne i to co niewi­doczne jest wi­doczne gdy się do­wiemy jak od­kryć jak się od­kry­wa.

Krótko mówiąc tam gadzie czer­ni wiele, a czer­wieni mało sym­bo­licznie lecz przepięknie.

Te­raz raczej już nie zajmę żad­ne­go rzędu, mógłbym, lecz bez prze­sady, no może jak­byś przy­jechała ze sztachetą.

Z dnia na dzień odzys­ku­jesz wiarę w ludzkość i po raz ko­lej­ny jed­nocześnie tra­cisz wiarę w ludzi.

No wiesz gdzie i kiedy, no tam gdzie sześć ko­lorów na 28 „sześcianach”.

Odtwórz

Słabe, lecz war­to uczyć się, przez te słab­sze to to co też było zbyt jas­kra­we z wie­rzchu, a po­tem ko­loro­we na sza­rym bąbel­ko­wym podkładzie, to było słabe.

Wiem, że nie docze­kam się sztache­ty, lecz już te­raz nieba­wem po­win­no być coś no­wego no chy­ba, że jes­tem w BŁĘDZIE.

Dziś do Ciebie zaj­rzę, a po­tem odejdę, w czas przeszły. A słyszałaś, że te­raz ten co był fa­cetem ty­le ra­zy, będzie ko­bietą po raz pierwszy?

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.

PS: No to jak, jeszcze 2 la­ta?

list
zebrał 2 fiszki • 22 lipca 2017, 15:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

wczoraj, 21:34Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Może to, co w [...]

wczoraj, 21:23Przegrany Zwy­cięzca sko­men­to­wał tek­st .samotność ot­wiera drzwi do [...]

wczoraj, 20:24fyrfle sko­men­to­wał tek­st Logicznym jest, że pra­cuje­my [...]

wczoraj, 20:21fyrfle sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:13fyrfle do­dał no­wy tek­st Próbując nie gar­dzić

wczoraj, 20:08finezja do­dał no­wy tek­st Czasami życie toczy się [...]

wczoraj, 19:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 19:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczarowanie drugą osobą jest [...]

wczoraj, 18:51marka sko­men­to­wał tek­st Oczy, które kochają, pat­rzą [...]