Witaj moja znana mi [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

Senny list.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?
Bo widzisz u mnie wszys­tko po sta­remu. Dokład­nie to sa­mo, co dwa la­ta wcześniej.
Piszę do Ciebie, dla­tego bo chcę Ci opi­sać, co mi się śniło dzi­siej­szej nocy.
Wszedłem po zmro­ku do ba­ru z szyb­kim jedze­niem Ty już tam byłaś.
Sie­działaś przy sto­liku wraz ko­leżan­ka­mi. Czas mi­jał wam w za­baw­nej at­mosferze.
Na sto­liku były małe fi­liżan­ki z białej por­ce­lany, a na ich dnie os­tatni łyk kawy.

Odtwórz

Do­piłaś swoją kawę do końca. A ja w tym cza­sie zamówiłem coś do jedze­nia.
Przy­siadłem się obok Ciebie mo­ja zna­na mi niez­na­joma i ob­serwo­wałem Twój śmiech.
A ra­dio w lo­kalu grało cichuśko za­kończyły się wie­czor­ne wiado­mości i pogoda.
Cze­kaliśmy na pewną audycję. W pew­nym mo­men­cie wszedł fa­cet wy­soki z lo­kowa­nymi włosami.
Na­tomiast Ty wstałaś po­deszłaś nap­rze­ciw mnie. Po­myślałem z uśmie­chem na twarzy:

„ Roz­poznała mnie, poz­nała na pewno.”

Lecz nic z te­go nie zwróciłaś na mnie uwa­gi. Pod­szedł do Ciebie ten z lo­kami na głowie.
Uśmiech Twój roz­pro­mienił po całej sa­li i wyszliście ra­zem trzy­mając się za dłonie przez zaplecze.
Audyc­ja w ra­diu się zat­rzy­mała bar­manka za ba­ru krzyknęła…Pi pi pi pi.
Obudziłem się wyszy­kowałem i poszedłem do pracy.

Odtwórz

A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.

Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.


PS: Jak sma­kowała ka­wa z ek­spre­su?

list
zebrał 16 fiszek • 19 kwietnia 2013, 17:01

Zeszyt Myśli skradzione z mo­jej głowy.
Myśli, które uciekły ode mnie i wróciły u innych. 

Zeszyt Oceaniczna wyobraźnia.
kil­ka słów. 

Zeszyt ulubione
wier­sze,myśli ,afo­ryz­my na 6+ 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 14:53fyrfle do­dał no­wy tek­st Dotykanie

dzisiaj, 14:51fyrfle do­dał no­wy tek­st Za co się nie [...]

dzisiaj, 14:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st jeśli chcesz odzys­kać siły [...]

dzisiaj, 14:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

dzisiaj, 14:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st KLER(i ja)

dzisiaj, 14:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Podsłuchując co na nef­ro­logii

dzisiaj, 14:06fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nikt nie uszczęśli­wi Cię [...]

dzisiaj, 14:00Cambel sko­men­to­wał tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 13:59Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 13:19Naja sko­men­to­wał tek­st Tanatos