W Częstochowie w szpitalu [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

NIM ODFRUNĘ Z WENA STOJĘ NA ZIEMI

W Częstocho­wie w szpi­talu zmarł 67 let­ni or­dy­nator jed­ne­go z od­działów w trak­cie 24 godzin­ne­go dyżuru. Był cho­ry na ser­ce, miał przek­roczo­ny wiek eme­rytal­ny - za­pytałaś mnie oburzo­na: co to jest dyżur dwudzies­toczte­rogodzin­ny???!!! Jak tak można, kto ta­kie pa­rano­je wy­myślił i cze­mu nikt za to nie od­po­wiada? Ba!!! Wszys­cy wręcz uczes­tni­cy sys­te­mu zdro­wia twier­dzą, że to jest w porządku, że nor­malnym jest, że le­karz pra­cuje więcej niż 40 godzin w ty­god­niu! Czy wo­bec te­go rządzą nor­malni ludzie w Pol­sce? Czy de­cyden­ci są uczci­wi, kom­pe­ten­tni, pra­wi? Czy Pol­ska to kraj pra­worządny? Czym jest tu­taj sys­tem społeczno - po­lityczny? Czy ety­ka ma ja­kieś znacze­nie w życiu zbioro­wym Po­laków? Czym jest nasz na­rodo­wy sys­tem opieki zdro­wot­nej? Ko­mu on służy, a ko­mu nie służy? Czy le­karz, pielęgniar­ka, położna, ra­tow­nik wiedzą, że muszą ra­tować życie i dbać o kom­fort lecze­nia cho­rego? Czy może mają wpo­jone, że to tyl­ko pra­ca i liczą się pieniądze? Czy są od­da­niem i służeb­nością pac­jento­wi? Czy raczej są górą, niedostępnym zwykłym śmier­telni­kom szczy­tem który trze­ba zdo­być, uciekając się do spo­sobów, for­te­li, ludzi wspar­cia, pośred­ników po­moc­ników niczym al­pi­niści Szerpów? Czy sys­tem mu­si być zi­mową wspi­naczką na K2, którą to górę Po­lacy od wielu wielu lat próbują zdo­być i która pochłonęła żywo­ty i życia naj­lep­szych z naj­lep­szych pol­skich al­pi­nistów? Cze­mu sys­tem ok­ra­da pac­jentów z cho­rego zdro­wia? Cze­mu spra­wia, że krew przes­ta­je krążyć, a za­tem ser­ce bić tym, którzy mają spra­wiać, że ma­my być zdro­wymi i szczęśli­wymi? Cze­mu bi­je dzwon, a nie pieje ko­gut wzy­wając świt do żmud­nej uczci­wej pra­cy, żeby życie było dobą w spo­koju i zdro­wiu?

felieton
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2018, 10:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 08:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Póki każdy z nas [...]

dzisiaj, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 08:02danioł do­dał no­wy tek­st możesz być kim­kolwiek zechcesz [...]

dzisiaj, 07:55róż li­la sko­men­to­wał tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 07:38fyrfle do­dał no­wy tek­st GDY ŻYCIEPIĘKNEM - Powrót [...]

dzisiaj, 02:38szmit do­dał no­wy tek­st Czy można przyjąć że [...]

dzisiaj, 01:15NewPerson do­dał no­wy tek­st Utknęłam Między jawą A snem Wspom­nienia i [...]

wczoraj, 23:33Yankes sko­men­to­wał tek­st Dobro ludzi jest ważniej­sze [...]

wczoraj, 23:27Trzykropek do­dał no­wy tek­st Ku pa­mięci Sta­nisława z [...]