Uśmiechnąłem się lekko, łagodnie, [...] – c21h23no5enazet – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest c21h23no5enazet.

Uśmie­chnąłem się lek­ko, łagod­nie, ale pew­nie. Tak uśmie­chają się do siebie ludzie, gdy kończy się świat. Kiedy zmie­rza ku nim og­romna fa­la lub gi­gan­tyczna ko­meta. (...) Widziałem to mi­liony ra­zy. Mają wte­dy w oczach mądrość życiową, która wychodzi z nich i szu­ka sa­mej siebie w in­nych. Sple­ciona ze świado­mości i miłości, obudzo­na aurą końca dziejów.

Dob­rze nau­czyłem się te­go uśmie­chu. Ot­wierał prze­de mną serca.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2014, 07:50

Zeszyt myśli
myśli małe i duże 

Zeszyt Pan Snów
Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st księżniczka

dzisiaj, 19:51har.monic do­dał no­wy tek­st na wagę z błota

dzisiaj, 18:58har.monic sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 18:54MyArczi sko­men­to­wał tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 17:46har.monic do­dał no­wy tek­st op ty­ka

dzisiaj, 17:21har.monic do­dał no­wy tek­st szukamy wzorów a być może [...]

dzisiaj, 17:14har.monic do­dał no­wy tek­st księżniczka