ubezwłasnowolnienie. obłęd. szok psychiczny. powtarzane, [...] – Jacob-Filth – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jacob-Filth.

- potrafisz tak śmiało -

ubezwłas­no­wol­nienie. obłęd. szok psychiczny.
pow­tarza­ne, z upo­rem ma­niaka myśli oraz czynności
jak­by sta­nowiły esen­cję życia.

(nie od­najduję w tym żad­nej przyjemności
pot­ra­fię tak śmiało okłamy­wać sa­mego siebie)

jes­tem go­towy, by stwier­dzić - tak właśnie wygląda ideologia:
ry­sują nas, następnie opat­rzą słowem, by na końcu ub­rudzić
twarze gry­masa­mi o wschodzie słońca i gorącym powietrzu
do które­go noz­drza mają trud­ność z przywyknięciem

psycho­logia pot­ra­fi to wyjaśnić,
ale niczym nie różni się od malarstwa,
na­wet naj­bar­dziej realis­tyczne przedstawienia
poz­ba­wione są ruchu, zat­rzy­mano je w pun­kcie uniesienia,
by stworzyć złud­ne wrażenie

(is­tnieje się przez nies­pre­cyzo­wanie for­my oraz treści
ale wszys­tko to ściema)

poez­ja i sieć, pragnący wyz­wo­lenia z ra­mek i szab­lonów umysł
wciąż nie ro­zumie, że "to" wyz­wo­lenie wiąże się z jego
uni­ces­twieniem; więc bunt wewnętrzny to przes­tro­ga i sposób
na­bywa­nia doświadczeń

psycho­logo­wie pot­ra­fią to naz­wać, su­gerując za­wiłe struk­tu­ry psychiki,
po­dob­ne do skrzy­deł ptaków zapląta­nych w og­rodze­nia

wiersz • 15 marca 2019, 19:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]