Trzeba tęsknić za miłością, [...] – Sen_ – zeszyty

W obecnej chwili w 12 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sen_.

Trze­ba tęsknić za miłością, trze­ba, wte­dy będzie bliżej.

myśl
zebrała 79 fiszek • 18 lutego 2014, 05:43

Zeszyt cytrusowe
naj 

Zeszyt Miłość.
Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­las­ku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­se­li się z prawdą. 

Zeszyt Pi­sane Ser­cem - Myśli...
Bez­cenne Skarby. 

Zeszyt miłość

Zeszyt Naj­lep­sze cytaty
myśli, afo­ryz­my, wiersze 

Zeszyt delikatność
myśli i aforyzmy 

Zeszyt Zastanawiające
do za­myśle­nia, miłe dla ser­ca, cieka­we dla rozumu 

Zeszyt Zeszyt
Dążąc do poz­na­nia rzeczywistości 

Zeszyt Miłość
blas­ki i cienie 

Zeszyt ulubione
zapisane 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]