To kolejny bardzo dobry [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Zabawa Zabawa(recenzja filmu)

To ko­lej­ny bar­dzo dob­ry film Kin­gi Dębskiej, zreali­zowa­ny w kon­wen­cji dra­matu obycza­jowe­go. Film po­rusza spra­wy dra­matyczne, ocierające się o tra­gizm, ale łagodzą na­pięcie za­war­te wątki ko­mediowe, choć jak się im dob­rze przyj­rzeć, to ich treść jest też jak naj­bar­dziej tra­giczna dla bo­haterów fil­mu, jak i w szer­szym kon­tekście dla całego pol­skiego społeczeństwa.

Te­matem fil­mu jest al­ko­holizm ko­biet i nie z ja­kiegoś mar­gi­nesu, ale ko­biet wy­soko us­ta­wionych pos­ta­wionych w hierar­chii pol­skiego społeczeństwa. Sce­narzys­tka i reżyser­ka uka­zuje prob­lem na przykładzie młodej am­bitnej pra­cow­ni­cy kor­po­rac­ji(Ma­ria Dębska), zna­nej le­kar­ki z wiel­ki­mi osiągnięciami(Do­rota Ko­lak) i świet­nej pro­kura­tor­ki(Aga­ta Ku­lesza). Ich nałóg pro­wadzi je po­woli na dno wszel­kich as­pektów życia i tyl­ko najmłod­sza z nich zda­je się dos­trze­gać grozę sy­tuac­ji w której się zna­lazła w wy­niku uza­leżnienia. Dwie po­zos­tałe bo­hater­ki zdają się podążać scho­dami do piekła. Po­woli tracą kon­takt ze światem i ze sobą, a ich postępo­wanie niszczy ich sa­me, ich rodzi­ny i wreszcie sta­je się niebez­pie­czne dla otaczających ją i sty­kających się z ni­mi ludźmi.

Ak­cja fil­mu mówi też o straszli­wej pladze przyz­wo­lenia na pi­cie al­ko­holu i al­ko­holizm. Pow­szechnie wiado­mym jest, że nie pijący są se­kowa­ni i wyśmiewa­ni - tak w rodzi­nie, jak i w zakładach pra­cy, w kościołach, in­sty­tuc­jach, szpi­talach, urzędach. Pi­cie to niepi­sana pol­ska nor­ma obycza­jowa, pow­szechnie uz­na­wana za nor­malność i oczy­wis­tość, dla­tego choćby wiem, pisząc tą re­cenzję, że nie będzie pod nią ko­men­tarzy, bo po­ruszam te­maty o których le­piej mil­czeć i nie wychy­lać się.

Ale film ma w kil­ku miej­scach bar­dzo po­zytywną wy­mowę, bo na przykład po­kazuję ko­bietę, która w wy­niku swo­jego nałogu stra­ciła rodzinę, dop­ro­wadziła do śmier­ci swoich dzieci, ale mi­mo wszys­tko, w wy­niku pra­cy mądrych psycho­logów pos­ta­nowiła żyć da­lej i po­magać in­nym uza­leżnionym od al­ko­holu. W jed­nej z końco­wych scen fil­mu pi­jana le­kar­ka i właśnie ta ko­bieta spo­tykają się na przys­tanku i następu­je wy­mow­ne zda­nie al­ko­holiczki świado­mej nałogu do tej, która pod­da­je się je­go mo­cy, mówi ona - pa­ni cze­ka na auto­bus 113, po czym wsiada do niego. Jest to jak­by zap­rosze­nie bo­hater­ki gra­nej przez Do­rotę Ko­lak i wszys­tkich in­nych uza­leżnionych, aby wsiąść do auto­busu ab­sty­nen­cja i trzeźwość.

Opo­wieść za­war­ta w fil­mie Kin­gi Dębskiej jest bar­dzo bar­dzo pro życiowa, bo po­jawia się te­mat dyżur­ny fe­minis­tek, czy­li dziec­ko z gwałtu i tu­taj dos­ta­jemy piękną od­po­wiedź od reżyser­ki i bo­hater­ki fil­mu, a więc w wy­niku wiel­kiej pra­cy mądrej psycho­lożki dziew­czy­na inaczej zaczy­na pat­rzeć na życie, na siebie i to co było dla niej po­wodem niechęci do życia, sta­je się jej siłą i ra­dością.

Film po­kazu­je też w dob­rym świet­le re­lac­je pa­nujące w kor­po­rac­ji. Pre­zeskę i kierow­ni­ka, którzy dos­trze­gają prob­lem pra­cow­ni­cy i nie ro­bią awan­tur tyl­ko dek­la­rują chęć wszel­kiej po­mocy i dziew­czy­na też zda­je się to dos­trze­gać i ich po­dejście mo­tywu­je ją do zeb­ra­nia się w so­bie i podjęcia te­rapii oraz urodze­nia dziec­ka poczęte­go w tak tra­gicznych okolicznościach.

Te­matem fil­mu też są owe słyn­ne nadzwyczaj­ne kas­ty, a w tym wy­pad­ku pro­kura­torzy i wprost wy­powie­dziane słowa po­lity­ka gra­nego przez Mar­ci­na Do­rocińskiego do po­lic­jantów(Sławo­mir Za­pała i Ro­bert Rut­kow­ski), że nie ma równości, że są ludzie niety­kal­ni. Nie jest to do końca oczy­wiście praw­da, o czym prze­konują się w końcu bo­hate­rowie filmu.

Zna­komi­te ro­le dru­gop­la­nowe w wy­kona­niu wy­mienionych ak­torów i także ko­biece Do­roty Lan­dow­skiej choćby i Jo­wity Bud­nik, a jest jeszcze prze­cież Mi­rosław Ba­ka i jest To­masz Sap­ryk oraz in­ni. Nap­rawdę każda sce­na tu­taj jest dop­ra­cowa­na i każda naj­mniej­sza ro­la zag­ra­na wieel­ce po prostu.

Świet­nie sce­nariusz uka­zuje też sta­rych zgryźli­wych już po­lic­jantów, zwłaszcza w pos­ta­ci gra­nej przez Ro­ber­ta Rut­kow­skiego. Po­lic­jantów, którym przychodzi in­terwe­niować wo­bec ta­kich pa­jaco­watych po­lityków i przed­sta­wicieli in­nych nadzwyczaj­nych kast i którym ręce opa­dają od ska­li trud­ności i niemożności często podjęcia in­terwen­cji. I tu da­lej nie jest po­kaza­ne, ale proszę mi wie­rzyć, że po służbie idą się po pros­tu upić do niep­rzy­tom­ności al­bo idą ochłonąć spa­cerując długo w lo­dowa­tym lis­to­pado­wym deszczu.

Duet Kayah i Ki­liański, moim zda­niem, ma też uk­ry­te przesłanie w tym fil­mie, a więc sa­mot­ność i prag­nienie miłości, a za­tem ja­kiegoś uporządko­wania, bo ka­riera za­wodo­wa ma być tyl­ko środ­kiem dla fun­kcjo­nowa­nia małżeństwa i rodzi­ny. Zresztą od­po­wie­dzią są pos­ta­cie rodziców młodej bo­hater­ki gra­ne przez Prze­mysława Bluszcza i Do­rotę Lan­dow­ską. Tam nie jest ideal­nie, ale po pros­tu sce­narzys­tki dają do zro­zumienia, że to naj­lep­szy z możli­wych układów jednak.

Piękny film, nies­te­ty wśród wy­sypu w tym ro­ku ge­nial­nych pol­skich filmów, nie star­czyło już dla twórców żad­nej nag­ro­dy na fes­ti­walu w Gdy­ni. Jed­nak obej­rzałem go z naj­wyższą przy­jem­nością i wzrusze­niem. Ser­decznie zap­raszam do kin!

felieton • 8 stycznia 2019, 08:18
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 01:21yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 01:10yestem sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

dzisiaj, 00:23Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wszechświat to idea umysłu

dzisiaj, 00:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

wczoraj, 23:49marka do­dał no­wy tek­st Sam

wczoraj, 23:33.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

wczoraj, 23:20kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

wczoraj, 23:06kati75 sko­men­to­wał tek­st ostrzeżenie dla por­ta­lu

wczoraj, 23:05kati75 sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

wczoraj, 23:02kati75 sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny