Zanim przeczytasz, posłuchaj https://youtube.com/watch?v=Y7SnPLBdoKI Tekst powstał [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Minister Antek

Za­nim przeczy­tasz, posłuchaj
Odtwórz
Tek­st pow­stał ku czci naj­lep­sze­go mi­nis­tra ob­ro­ny na­rodo­wej w his­to­rii Pol­ski. Ku roz­paczy na­rodu ten wiel­ki człowiek zos­tał bez­czel­nie usu­nięty ze swo­jego sta­nowis­ka przez sku­mulo­wane siły le­wac­twa będące w so­juszu z de­mona­mi li­bera­liz­mu, wszecho­becną żydo­maso­nerią i jak os­tatnio od­kry­li dzien­ni­karze os­tatniej praw­domównej te­lewiz­ji - TV Trwam, w dy­misję mi­nis­tra za­mie­sza­ne były taj­ne służby wysp Pikczu-pikczu.

An­to­ni, Antoni
Każdy dziś łzy roni
kto nas te­raz obroni
No kto An­to­ni ?

An­to­ni, Antoni
Kto za­woła Do bro­ni ?
Gdy wróg u gra­nic stoi
Każdy te­raz się boi

An­to­ni, Antoni
Tyś bo­hater, zdraj­cy oni
Kto będzie nas prowadził
Gdy pre­zydent zdradził

An­to­ni, Antoni
Twą pracę wróg roztwoni
Kto te­raz prawdę odkryje
Gdy w ko­mis­ji wro­gie ryje


An­to­ni, Antoni
Gdy pre­zes zadzwoni
Pop­roś o mar­szałka laskę
Nie oka­zuj wro­gom łaskę

An­to­ni Macierewiczu
AK spad­ko­bier­wiczu
Lo­sy two­jego narodu
W rękach pre­zesa, was obu

An­to­ni, nasz Antoni
pier­sią cały naród zasłoni
za­miast tar­czy antyrakietowej
je­go pięść sil­niej­sza od bom­by ato­mowej

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2018, 13:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne