Zanim przeczytasz, posłuchaj https://youtube.com/watch?v=Y7SnPLBdoKI Tekst powstał [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Minister Antek

Za­nim przeczy­tasz, posłuchaj
Odtwórz
Tek­st pow­stał ku czci naj­lep­sze­go mi­nis­tra ob­ro­ny na­rodo­wej w his­to­rii Pol­ski. Ku roz­paczy na­rodu ten wiel­ki człowiek zos­tał bez­czel­nie usu­nięty ze swo­jego sta­nowis­ka przez sku­mulo­wane siły le­wac­twa będące w so­juszu z de­mona­mi li­bera­liz­mu, wszecho­becną żydo­maso­nerią i jak os­tatnio od­kry­li dzien­ni­karze os­tatniej praw­domównej te­lewiz­ji - TV Trwam, w dy­misję mi­nis­tra za­mie­sza­ne były taj­ne służby wysp Pikczu-pikczu.

An­to­ni, Antoni
Każdy dziś łzy roni
kto nas te­raz obroni
No kto An­to­ni ?

An­to­ni, Antoni
Kto za­woła Do bro­ni ?
Gdy wróg u gra­nic stoi
Każdy te­raz się boi

An­to­ni, Antoni
Tyś bo­hater, zdraj­cy oni
Kto będzie nas prowadził
Gdy pre­zydent zdradził

An­to­ni, Antoni
Twą pracę wróg roztwoni
Kto te­raz prawdę odkryje
Gdy w ko­mis­ji wro­gie ryje


An­to­ni, Antoni
Gdy pre­zes zadzwoni
Pop­roś o mar­szałka laskę
Nie oka­zuj wro­gom łaskę

An­to­ni Macierewiczu
AK spad­ko­bier­wiczu
Lo­sy two­jego narodu
W rękach pre­zesa, was obu

An­to­ni, nasz Antoni
pier­sią cały naród zasłoni
za­miast tar­czy antyrakietowej
je­go pięść sil­niej­sza od bom­by ato­mowej

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 stycznia 2018, 13:35
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 07:51jesienna mgła do­dał no­wy tek­st nowe wciele­nie

dzisiaj, 07:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 04:51LiaMort do­dał no­wy tek­st Świat się za­ciążył, wios­na [...]

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?