Szłam ulicą. Przechodziłam obok [...] – Lola Lola – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Lola Lola.

Z duszą

Szłam ulicą. Przechodziłam obok kościoła. Nag­le zacze­piła mnie pew­na sta­ruszka w czer­wo­nym swe­ter­ku słowa­mi: "Dzień dob­ry, jak po pog­rze­bie? Szko­da chłopa­ka, młody był jeszcze..." Skon­ster­no­wana nie wie­działam, co rzec. Ko­bieta po­deszła do mnie i spy­tała się, czy jes­tem pa­ni X. i czy jes­tem pa­nią mie­szka­jacą na uli­cy Kościu­szki? Od­rzekłam, że to nie ja i że mnie z kimś po­myliła. Sta­ruszka sa­ma wpadła w zakłopo­tanie i poczęła się tłumaczyć, że jes­tem strasznie po­dob­na do rze­komej pa­ni X. Przep­raszała za po­myłkę. Po­roz­ma­wiałyśmy trochę. Na­wiązało się wiele ser­deczności po­między na­mi. Następnie pożeg­nałyśmy się i ko­bieta w czer­wo­nym swe­ter­ku odeszła. Od­wra­całam się jeszcze i wychwy­tywałam ją wzro­kiem z tłumu. Ta­ka mo­ja na­tura. Wtem, po­kazała mi się dusza umarłego chłopa­ka, o które­go pog­rze­bie była mo­wa! Rzekła ona, że pot­rze­bowała swois­te­go me­dium, aby połączyć się choć na chwilkę ze sta­ruszką, która mu bliską była. Dla­tego też wysłała nić połącze­nia między na­mi. Ta­ki błysk dwóch światów. Dusza pot­rze­bowała, by właśnie w tym miej­scu, obok kościoła, mo­wa o niej była. Bo dusze chcą, by o nich mówiono. Nie chcą sie­dzieć tyl­ko w świętych miej­scach. Dusze lu­bią wychodzić na ulicę i słuchać in­nych. Lu­bią także przysłuchi­wać się zwykłym roz­mo­wom, a na­wet plot­kom. Ot, ta­ka ich na­tura. I piszę to ja - nie mająca by­naj­mniej duszy na ra­mieniu!

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 lutego 2019, 14:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]