Szłam ulicą. Przechodziłam obok [...] – Lola Lola – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Lola Lola.

Z duszą

Szłam ulicą. Przechodziłam obok kościoła. Nag­le zacze­piła mnie pew­na sta­ruszka w czer­wo­nym swe­ter­ku słowa­mi: "Dzień dob­ry, jak po pog­rze­bie? Szko­da chłopa­ka, młody był jeszcze..." Skon­ster­no­wana nie wie­działam, co rzec. Ko­bieta po­deszła do mnie i spy­tała się, czy jes­tem pa­ni X. i czy jes­tem pa­nią mie­szka­jacą na uli­cy Kościu­szki? Od­rzekłam, że to nie ja i że mnie z kimś po­myliła. Sta­ruszka sa­ma wpadła w zakłopo­tanie i poczęła się tłumaczyć, że jes­tem strasznie po­dob­na do rze­komej pa­ni X. Przep­raszała za po­myłkę. Po­roz­ma­wiałyśmy trochę. Na­wiązało się wiele ser­deczności po­między na­mi. Następnie pożeg­nałyśmy się i ko­bieta w czer­wo­nym swe­ter­ku odeszła. Od­wra­całam się jeszcze i wychwy­tywałam ją wzro­kiem z tłumu. Ta­ka mo­ja na­tura. Wtem, po­kazała mi się dusza umarłego chłopa­ka, o które­go pog­rze­bie była mo­wa! Rzekła ona, że pot­rze­bowała swois­te­go me­dium, aby połączyć się choć na chwilkę ze sta­ruszką, która mu bliską była. Dla­tego też wysłała nić połącze­nia między na­mi. Ta­ki błysk dwóch światów. Dusza pot­rze­bowała, by właśnie w tym miej­scu, obok kościoła, mo­wa o niej była. Bo dusze chcą, by o nich mówiono. Nie chcą sie­dzieć tyl­ko w świętych miej­scach. Dusze lu­bią wychodzić na ulicę i słuchać in­nych. Lu­bią także przysłuchi­wać się zwykłym roz­mo­wom, a na­wet plot­kom. Ot, ta­ka ich na­tura. I piszę to ja - nie mająca by­naj­mniej duszy na ra­mieniu!

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 lutego 2019, 14:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]