szklanica była na wpół [...] – Ryan913 – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Ryan913.

Szklanica

szkla­nica była na wpół do napełnienia
naj­tańszym li­kierem zna­lezionym na mieście
naj­tańsze słowa wychodziły spod palców wreszcie
w niemo­cy, w której ug­rzązł szu­kał spełnienia

był wol­nym duchem, w sil­nym przekonaniu
ut­wier­dzo­ny, iż tyl­ko on mądrość posiada
ut­wier­dzając siebie na pas­terza głupich stada
w nad­ludzkiego po­ten­cjału był posiadaniu

nie wzgar­dzał ko­biet dob­rym komplementem
praw­dzi­we na ten przykład wszys­tkich myślenie
praw­dzi­wie cza­rujące miał głosu brzmienie
rzad­ko do czy­nienia miał z ja­kimś konkurentem

cóż mu jed­nak po tym, sko­ro żył od niechcenia
znacze­nia nie miał dlań żaden po­mysł życiowy
znaczył się niczym, pot­worny czuł ból głowy
szkla­nica była na wpół do na­pełnienia

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 marca 2016, 18:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 13:37fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte trze­cie

dzisiaj, 13:31ducati7 do­dał no­wy tek­st Życzę wielu marzeń, żeby [...]

dzisiaj, 12:36Loisentaz sko­men­to­wał tek­st Czasami tracę juz nadzieje, [...]

dzisiaj, 12:35chrupcia sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:34fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sześćdziesiąte dru­gie

dzisiaj, 12:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Zaskoczenie

dzisiaj, 12:27I.Anna sko­men­to­wał tek­st kolejna wios­na

dzisiaj, 12:24Loisentaz do­dał no­wy tek­st Najdalej te­mu, który dro­ga [...]

dzisiaj, 12:22I.Anna sko­men­to­wał tek­st Kto pot­ra­fi objąć słowem [...]

dzisiaj, 12:09I.Anna sko­men­to­wał tek­st Po dru­giej stro­nie Sek­wa­ny