Strzeż się, abyś przez [...] – Georg Christoph Lichtenberg – zeszyty

W obecnej chwili w 22 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Georg Christoph Lichtenberg.

Strzeż się, abyś przez przy­padek nie zna­lazł się w sy­tuac­ji, do której nie do­ras­tasz, abyś nie mu­siał wy­dawać się czymś, czym nie jes­teś; nic bo­wiem nie jest bar­dziej niebez­pie­czne i nie poz­ba­wia tak wewnętrzne­go spo­koju, a kończy się zwyk­le zu­pełną ut­ratą zaufa­nia.

cytat dnia z 13 października 2014 roku
zebrał 12 fiszek

Zeszyt Lichtenberg
Georg 

Zeszyt Słowa
Cieka­we myśli 

Zeszyt withoutdreams
ulubione 

Zeszyt 1 

Zeszyt Różnorodne 

Zeszyt Mo­je ^^ 

Zeszyt Ważne
... 

Zeszyt Diary
Łzy prze­lane na kar­tkę papieru. 

Zeszyt War­te uwagi
Cy­taty war­te uwagi 

Zeszyt OLCIA
THE BEST OF WORDS 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]