Słyszałam dziś rozmowę na [...] – untouchedgirl – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest untouchedgirl.

Słyszałam dziś roz­mowę na te­mat ludzi ho­mosek­sual­nych i heteroseksualnych.
A po­tem uczyłam się matematyki.
I naszła mnie do­syć ab­strak­cyjna myśl.
A miano­wicie, pos­ta­wiłam miłość na jed­nym szczeb­lu z ma­tema­tycznym równaniem.
Jak to wy­myśliłam? A no tak:
Ma­my dwa sym­bo­le: x i Y. Załóżmy, że
x = mężczyzna
y = kobieta
Ja­ko że człowiek, to człowiek i bez względu na to ja­kiej jest płci wciąż człowiekiem po­zos­ta­je obyd­wa sym­bo­le przyj­mują tą samą war­tość, np. 1
Sko­ro mają tą samą war­tość to:
x+y
x+x
y+y
Da­je ten sam wy­nik, ja­kim w tym przy­pad­ku jest miłość.
Wszys­tko ład­nie, pięknie, ale przy­jaciółka za­pytała mnie "A co z minusem?"

Zna­lazłam wytłumaczenie.
np.


x+y=miłość
Dwo­je ludzi da­je miłość.


Gdy prze­niesiemy je­den z sym­bo­li na drugą stronę (Tak jak w twier­dze­niu Pi­tago­rasa, gdzie nie zna­my war­tości jed­nej z przyprostokątnych):


Miłość-x=y
Miłość bez jed­ne­go człowieka to dru­gi człowiek, który jest samotny.

Ta­ka o, ma­tema­tyka uczuć.

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 października 2009, 18:32

Zeszyt :* 

Zeszyt cy­taty internautów
;) 

Zeszyt kz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 19:27danioł sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]