Słyszałam dziś rozmowę na [...] – untouchedgirl – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest untouchedgirl.

Słyszałam dziś roz­mowę na te­mat ludzi ho­mosek­sual­nych i heteroseksualnych.
A po­tem uczyłam się matematyki.
I naszła mnie do­syć ab­strak­cyjna myśl.
A miano­wicie, pos­ta­wiłam miłość na jed­nym szczeb­lu z ma­tema­tycznym równaniem.
Jak to wy­myśliłam? A no tak:
Ma­my dwa sym­bo­le: x i Y. Załóżmy, że
x = mężczyzna
y = kobieta
Ja­ko że człowiek, to człowiek i bez względu na to ja­kiej jest płci wciąż człowiekiem po­zos­ta­je obyd­wa sym­bo­le przyj­mują tą samą war­tość, np. 1
Sko­ro mają tą samą war­tość to:
x+y
x+x
y+y
Da­je ten sam wy­nik, ja­kim w tym przy­pad­ku jest miłość.
Wszys­tko ład­nie, pięknie, ale przy­jaciółka za­pytała mnie "A co z minusem?"

Zna­lazłam wytłumaczenie.
np.


x+y=miłość
Dwo­je ludzi da­je miłość.


Gdy prze­niesiemy je­den z sym­bo­li na drugą stronę (Tak jak w twier­dze­niu Pi­tago­rasa, gdzie nie zna­my war­tości jed­nej z przyprostokątnych):


Miłość-x=y
Miłość bez jed­ne­go człowieka to dru­gi człowiek, który jest samotny.

Ta­ka o, ma­tema­tyka uczuć.

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 października 2009, 18:32

Zeszyt :* 

Zeszyt cy­taty internautów
;) 

Zeszyt kz 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:08zofija sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:54fyrfle sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 08:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Człowieka