,,są osoby, [...] – Nieżywy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Nieżywy.

* * *

,,są oso­by, które tra­cimy po­mimo naszych sta­rań. są uczu­cia, które od­czu­wamy po­mimo nasze­go sprze­ciwu. są myśli, które kotłują się w naszej podświado­mości po­mimo naszej wo­li. są sy­tuac­je, które mają miej­sce po­mimo naszych za­miarów. chce­my mieć wpływ na wszys­tko, nie ma­my prak­tycznie na nic. życie byłoby prze­pełnione den­nością, gdy­byśmy mog­li je roz­pla­nować według naszych prag­nień, a marze­nia i roz­myśla­nie przed zaśnięciem, z nieosiągal­nej ab­strak­cji zmieniłyby się w zbędną codzien­ność. '' 

wiersz • 10 marca 2016, 19:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nieżywy

Użytkownicy
M N O
Aktywność

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st mąż zaufa­nia

dzisiaj, 10:49.Rodia sko­men­to­wał tek­st Są w nas ta­kie [...]

dzisiaj, 10:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Opowiem dziś o waj­de­locie [...]

dzisiaj, 10:32piórem2 do­dał no­wy tek­st zapraszam na mo­jego blo­ga [...]

dzisiaj, 10:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st To nie słowa ra­nią, [...]

dzisiaj, 09:55.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:54.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 09:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st W życiu doj­rzałość zaw­sze [...]

dzisiaj, 09:34zofija sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

dzisiaj, 09:26sprajtka do­dał no­wy tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]