Razu pewnego cień zapukał [...] – szmit – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szmit .

Oswojone ciemności

Ra­zu pew­ne­go cień za­pukał do do­mu star­ca ślepego,
i za­pytał grzecznie czy w gościnę może wejść bezpiecznie.
Mi­mo że śle­piec skrom­nie żył to up­rzej­my był i zap­ro­sił wędrow­ca do swe­go domostwa,
tam ugościł jak naj­le­piej pot­ra­fił choć niewiele miał ugościł go jak każdy by chciał.

Tuż przy wyjściu cień rzecze,że po­daru­nek ma dla pa­na do­mu tego,
lecz nie wie czy pan z po­darun­ku te­go, po przes­trodze je­go odmówi wzięcia po­darun­ku jego
i słowa­mi ta­kimi przes­trogę niesie : Że światło straszniej­sze niż ciem­ność dla niego być może będzie!?
Śle­piec ucie­szo­ny wiel­ce że po raz pier­wszy światło widzieć będzie skiną głową w podzięce.

Ot­worzyw­szy oczy krzykną w pa­nice i po­wieki za­cisnął po bólu granice.
Po czym rzecze że ciem­ność światłem mu do końca będzie i że da­ru te­go się wyzbędzie.
Na co cień głosem cichym od­po­wiada że dar przyjął nie wy­pada by z pow­ro­tem go oddawać
i że z bólem tym już do końca swych dni będzie mu­siał się bić.

A na do widze­nia ta­kie padły słowa: Ciem­ność nie da uko­jenia po bez światła niema cienia.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 czerwca 2016, 00:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szmit

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)