Rachunek po bitwie Cała [...] – RozaR – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest RozaR.

Rachunek po bitwie

Rachu­nek po bit­wie

Cała ta wo­jen­ka me­dial­na o ,,pol­skich obo­zach zagłady” i wszys­tkim co było wokół te­go – niewątpli­wie pod­niosła ciśnienie dla wielu.
Prze­bieg tej bit­wy był już za­powie­dziany chy­ba kil­ka­naście lat te­mu przez główne­go ra­bina i dokład­nie tak prze­biegał . Cała ma­sa fak­niusów o za­sięgu świato­wym a nap­rze­ciw kon­trak­cje Po­laków w in­tre­necie – chy­ba skuteczne.
Nie wiem czy to za­mie­sza­nie było wyk­reowa­ne z ok­reślo­nymi ce­lami itp. – nie wiem . 
Wiem że te­mat pod­niesiony sta­nie się oma­wiany i ,,po­liczo­ny”
Tak więc wy­nika że na tle II woj­ny,- nie masz na­rodu nad naród Pol­ski. Nie ma lep­sze­go – a jak ktoś ma jakąś pro­pozycję niech wskaże. Ze wsze­lakich wska­zań, sta­tys­tyk wychodzi że są Po­lacy i długo nic. Nie masz nad Po­laków – i już . 
Wszys­cy w cza­sie tej woj­ny ko­labo­rowa­li in­sty­tuc­jo­nal­nie z Niem­co-faszys­ta­mi al­bo z So­wieta­mi w tym i Żydzi. Wychodzi na­wet że współpra­ca Żydów, była nie tyl­ko pow­szechna ale da­leka od norm ok­reślających dla Po­laka god­ność człowieka . Co tu dużo mówić zhańbi­li się prze­raźli­wie.
Dla Pol­ski woj­na nie skończyła się wraz z czter­dzies­tym piątym ro­kiem i mieliśmy dal­szą część ha­nieb­nych czynów na­rodów Euro­py . W An­glii , USA lub Fran­cji ale naj­bar­dziej przyk­ra była de­fila­da w Lon­dy­nie bez Po­laków. Co do na­rodu Żydow­skiego to ko­labo­rował całą gębą z So­wieta­mi i ak­tywnie uczes­tniczył w mor­dach na Pol­kach. Eli­ta Pol­ska zos­tała wytępiona a jej miej­sce zajęli przechrzcze­ni Żydzi , Ros­ja­nie oraz Po­lacy z mar­gi­nesu.
Su­mując – Żydzi ko­labo­rowa­li z obo­ma oku­pan­ta­mi przyczy­niając się do mor­do­wania włas­ne­go na­rodu jak i Po­laków . Ich działania miały wy­miar an­ty­pol­ski oraz były niez­wykle bru­tal­ne. Pot­ra­fili mor­do­wać tych którzy po­maga­li Żydom a na­wet pro­wadzić obo­zy po­dob­ne do Oświęci­mia.
Pod­su­mowa­nie to może wy­dawać się pew­nym zas­kocze­niem , co zresztą nie dzi­wi bo dostęp do in­formac­ji w tym te­macie był og­ra­niczo­ny .Wys­tar­czy jed­nak trochę chęci i wy­nik wyjść mu­si ta­ki sam
Na ko­niec na­leży przy­pom­nieć bo niektórzy zaczy­nają mieć dziw­ne poczu­cie wi­ny . 
NIE MASZ W TEJ WOJ­NIE WIĘKSZE­GO NA­RODU JAK PO­LACY !!!
Amen

felieton
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2018, 18:57

Zeszyt Pod tekstem..
Faj­ne i in­try­gujące :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Smurf007

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]