Pyłek słów lepkich spłynął [...] – I.Anna – zeszyty

W obecnej chwili w 3 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest I.Anna.

A kysz

Pyłek słów lep­kich spłynął na duszę
Śmieją się diabły
będą katusze!
Pyłek za­mieni się w jad surowy
skończą się wszystkie
szlachet­ne mowy!
Tupną kopytem
Wy­syczą zaklęcia
Szpo­ny ot­rze­pią go­towe do cięcia!

Obłudę chwycą
tan­go zatańczą 
a ran­kiem pobiegną
w dłoni z różańcem...
Miłość wyznają
i wszel­kie cudy
a tuż za progiem
sko­pią in­nych los i je­go trudy...
i z dzi­kim śmiechem
w czar­cich podskokach
będą się cie­szyć i bar­dzo kochać...
zadowoleni 
sa­moz­wańczy pro­rocy szczęścia
z paszczą szarańczy!


De­dyko­wane hi­pok­ry­tom, za­dowo­lonym z siebie zat­war­działym ślep­com, co własną prawdę uważają za je­dyną, ob­ja­wioną i słuszną. 
Dokład­nie wi­dać ja­ki wiatr i ja­ka chorągiew powiewa... 
Z głębi ser­ca Szczęść Wam Boże i przywróć to co daw­no utracone.
Do nie zobaczenia!
Bóg Ho­nor Oj­czyz­na... a dzi­siaj dla Was to nie ta praw­da oczy­wis­ta

list
zebrał 7 fiszek • 13 stycznia 2018, 19:15

Zeszyt Opowieści
Opo­wiada­nia pi­sane ser­cem z lek­kością i z war­tościowym prze­kazem ta­kie ,które zatrzymują. 

Zeszyt Wyjątko­wo trafnie
... 

Zeszyt Wiersze
..., które zat­rzy­mały na dłużej 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 19:03danioł do­dał no­wy tek­st jedynie po­kora strzeże przed [...]

dzisiaj, 19:02danioł sko­men­to­wał tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 18:11Kedar do­dał no­wy tek­st To nie upa­dek, a [...]

dzisiaj, 18:04yestem sko­men­to­wał tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 17:16Pechowa_ do­dał no­wy tek­st Każdą łzę prag­niemy scho­wać [...]

dzisiaj, 16:19yestem sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni szu­kają ko­biet, które [...]

dzisiaj, 16:08yestem sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

dzisiaj, 15:56yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalić się do końca, [...]

dzisiaj, 15:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wczoraj, od sa­mego ra­na [...]

dzisiaj, 15:53yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy poz­nać, czy ktoś [...]