Przy blasku odbijającego się [...] – Jadzia_poem – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Jadzia_poem.

Nie bój sie mówić, że kochasz...

Przy blas­ku od­bi­jające­go się od wo­dy słońca sie­dzieli na prze­ciw­ko siebie. Pat­rzył jej głębo­ko w oczy, co spra­wiło że zaw­stydziła się jeszcze bar­dziej. Spuściła wzrok i uśmie­chnęła się lek­ko. Objął jej dłoń de­likat­nie drżący­mi i ciepłymi rękami.
-Po­wiedz szczerze, boisz się mnie czy miłości?
Od­po­wie­dzi sa­ma jeszcze nie była do końca świado­ma.
Nie pot­ra­fiła naz­wać swoich uczuć, a tym bar­dziej o nich mówić.
Ro­zumiał to dos­ko­nale, ale wie­dział że nie może poz­wo­lić jej być da­lej samą. Czuł, że jest ona je­go brat­nią duszą. Do­gady­wali się świet­nie, zaw­sze i na każdy te­mat.
Dopóki nie zaczęli roz­ma­wiać o zra­nionych uczu­ciach.
Jej mil­cze­nie zda­wało się mieć od­po­wiedź:
boi się i je­go i miłości.
-I mnie i jej, praw­da? - za­pytał lek­ko zmie­sza­ny. - Bar­dzo trud­no mnie sa­memu o tym mówić, ale pos­ta­nowiłem za­ryzy­kować i po­wie­dzieć ci o swoich uczuciach.
Spoj­rzała na niego z ciekawością.
-Kon­ty­nuuj – do­dała po chwili.
-Dob­rze – uśmie­chnął się – otóż... Nig­dy nie po­wie­działem ko­muś, że go kocham. Na­wet rodzi­com, na­wet bab­ci, na­wet so­bie. Boję się, że więcej te­go nie zro­bię... Bo cię kocham.
Nas­tała chwi­la tak cicha, że gdy­by nie szum wiat­ru usłysze­liby bi­cie włas­nych serc.
-Naucz mnie nie bać się miłości – szepnęła i ścisnęła je­go dłonie – a nie poz­wolę, żeby ta­ki głos nie mógł te­go więcej powiedzieć.
Przy­ciągnął ja do siebie i przy­tulił jak małe, zapłaka­ne dziec­ko.

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 września 2010, 15:21

Zeszyt opowiadanie 

Zeszyt Opowiadania... 

Zeszyt Opowiadania 

Zeszyt stra­ta przyjaciela
miałam przy­jaciela..cho­ciaż mie­szka­liśmy da­leko od siebie,to zaw­szy by­liśmy szczerzy wo­bec siebie...
poz­nałam go na jed­nym z meczy...
wiec mieliśmy wspólne tematy...
mogłam mu po­wie­dzieć wszys­tko tak sa­mo jak on mnie....
mieliśmy wspólna [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jukja

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 17:58zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:57zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st My, którzy jes­teśmy os­tatnią [...]

dzisiaj, 17:55zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

dzisiaj, 17:55zofija sko­men­to­wał tek­st Czym różni się uczci­wość [...]

dzisiaj, 17:53zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 17:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nie dla nas

dzisiaj, 17:44zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

dzisiaj, 17:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:41zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

dzisiaj, 17:40zofija do­dał no­wy tek­st Myśliwy, to ta­ki je­leń, [...]