Przedzierasz się przez ostre [...] – Sillien – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Sillien.

Przedzierasz się przez os­tre kol­ce, by dot­rzeć do sen­su życia, po­wab­nych płatków. Sie­dzisz tam. Ro­bisz z jed­ne­go z płatków, różowe oku­lary, przez które spoglądasz na świat. A po­tem po­jawia się wiatr. Tak zim­ny i sil­ny, że Twe dłonie nie wyt­rzy­mują od upar­te­go trzy­mania się płatków. Puściłeś i le­cisz. Upa­dasz. Zim­na i mok­ro-czar­na ziemia, to wszys­tko co Cię te­raz otacza. Pat­rzysz w górę, na swój cel. Różowe płat­ki wy­dają się tak od­ległe. A w do­dat­ku te ra­niące do krwi kol­ce.
Wal­cz! Wal­cz ro­baczku! Idź! Idź! Nie pod­da­waj się!
Wsta­jesz. Ot­rze­pujesz z ziemi ko­lana i ruszasz. By zdo­być, te up­ragnione 5 mi­nut szczęścia. Choć wiesz, że spad­niesz. Że znów po­jawi się wiatr.
Idziesz. Bo ta­kie już jest nasze życie.
Idziesz.
Zdobywasz.
Puszczasz.
Upadasz.
Znów idziesz.
Choć bo­li.

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 stycznia 2010, 13:51

Zeszyt fajne 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt Ulubione 

Zeszyt ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

magdaa

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 19:53Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Sratek.  

dzisiaj, 19:26katnis37 do­dał no­wy tek­st To wczo­raj poczułam , [...]

dzisiaj, 19:23katnis37 do­dał no­wy tek­st Gdyby mu za­leżało nig­dy [...]

dzisiaj, 19:17katnis37 do­dał no­wy tek­st Musisz wie­dzieć, że ow­szem [...]

dzisiaj, 19:12Polna sko­men­to­wał tek­st Tajemnice me­tafor

dzisiaj, 18:33róż li­la sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 18:30Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Władza rządzi, lud sądzi.  

dzisiaj, 17:05Cris sko­men­to­wał tek­st Wyznanie*

dzisiaj, 16:56Cris sko­men­to­wał tek­st Zaz­wyczaj gdy brak [...]

dzisiaj, 16:34oszi3 do­dał no­wy tek­st Podstawowe ele­men­ty sen­su­su IX