Przed sądem ostatecznym Stanęła dusza [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Sąd ostateczny

Przed sądem ostatecznym
Stanęła dusza z pol­skiego ciała
By roz­strzygnąć sprawiedliwie
Gdzie wie­czność spędzić miała

Cóż to sądzić pa­nie Boże
Oto mam od pro­boszcza pieczątki
Chrzest, wszys­tkie sakramenty
I żem się spo­wiadała w piątki

Byłam na pielgrzymkach
Ra­dia po­bożne­go żem słuchała
Da­wałam głos do ur­ny i na tace
A na­go na­wet męża nie oglądała

Jes­tem pol­ska z dziada pradziada
Mója oj­czyz­na przez Ciebie wybrana
A ja całe swo­je życie walczyłam
By znów była Pol­ską Pol­ska kochana

Prze­lałam krew, oto tu mam blizny
By była od morza, aż het po morze
By była wiel­ka Pol­ska dla Polaków
Od pus­tyń Af­ry­ki po po­lar­ne zorze

Pat­rzy dusza het tam w dal raju
Którzy tam już są z życia rozliczeni
A tam Je­howy, Pro­tes­tanty i Katole
Jakże Pa­nie oni mogą być zba­wieni ?

Cóż mam zro­bić kocha­ne dziecię
Rzekł Bóg, sędzia spra­wied­li­wy
Każdy naród chce być największy
każdy prze­ciętny jest nieszczęśliwy

Oto tu Niem­cy, Cze­si i Rosjanie
W imię swych oj­czyzn się zabijali
A ja byłem tam, między nimi
Osądzę jak cie się wza­jem­nie kochali

Każdy naród to mo­je dzieci
Ja jed­na­kowo kocham każdego
Ale mil­si mi są ci ma­li i cisi
Nie po­doba mi się pol­skie ego

Każdy zabłądził w doktrynie
I kocham różne dominacje
Je­den w tym, in­ny w tamtym
Tak nap­rawdę miał rację

Ko­mu po­mogłaś w potrzebie
Ilu głodującym dałaś chleba
Być Po­lakiem i patriotą
To *** by tra­fić do nieba

Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 17:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne