Pragnę biec. Daleko, szybko, [...] – Arisa – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Arisa.

dwie natury.

Pragnę biec. Da­leko, szyb­ko, przed siebie. Biec i nie zat­rzy­mywać się. Tak pragnę biec... Do przo­du i nie oglądając się za siebie na przeszłość, ktorą zos­ta­wiam za ple­cami. Biec da­leko stąd, poz­wo­lić by wiatr przeszy­wał mo­je ciało, tańczył we włosiu i spra­wiał, że od nad­miaru uderzeń cząsteczek po­wiet­rza sa­moczyn­nie będą mrużyć się oczy. Pragnę biec, biec na oślep przez równinę pełną traw, przed siebie, przez pagórki, la­sy, rze­ki, je­ziora, kryć się w ciem­nych jas­ki­niach w blas­ku księżyca, za­sypiać z nieugaszoną trwogą i wie­czną wędrówką w ser­cu. Nie pot­rze­buję do­mu, nie chcę do­mu, chę biec przed siebie w bez­kres, chcę od­poczy­wać w każdym słońcu ja­kie so­bie wy­biorę, pływać w każdym je­zio­rze czy rze­ce, scnąć w każdych tra­wach, skry­wać się pod każdym drze­wem, szy­bować na wiet­rze maczając ko­niu­szki palców w chłod­nych stru­mieniach...

A jed­nak siedzę tu­taj. Zam­knięta szczel­nie w tym miej­scu jak w zaklętej wieży, niez­dolna do po­ruszeń, stłumiona przez zgiałk miast, trzęsąc się przed każdym ro­baczkiem który stu­ka mi w szybę, przed nie­szczęsny­mi ćma­mi, równie zgub­nie jak ja podążający­mi w stronę sztucznych świateł...
A jed­nak siedzę tu­taj, zażywając wy­gody i posłusznie drep­cząc wąskim chod­ni­kiem te­go mar­ne­go żywo­ta bo ktoś kiedyś wy­jaśnił mi, że w ten sposób będzie on spo­koj­ny i szczęśliwy.

Czuję, że zgu­biłam coś ze środ­ka. Czuję, że zgu­biłam coś bar­dzo ważne­go. Daw­no-niedaw­no te­mu. Które­goś dnia. Które­goś dnia wy­parłam się cze­goś w so­bie i od tam­tej po­ry nic nie było już ta­kie sa­mo.
Czuję, że zgu­biłam coś bar­dzo ważnego.
Czuję, że na­wet nie płaczę.

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2016, 01:49

Zeszyt ech
ach 

Zeszyt Ulubione
Ulu­bione teksty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

22luty

Użytkownicy
A B C
Aktywność

wczoraj, 23:38Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st https://m.facebook.com/321Nero

wczoraj, 23:11Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st Super

wczoraj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

wczoraj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

wczoraj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

wczoraj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

wczoraj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]