Pewnego dnia do [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

A oni wciąż wołają - ukrzyżuj!

Pew­ne­go dnia do wójta pew­nej pod­beskidzkiej gmi­ny przyszedł list z Iz­raela, w którym je­go autor pi­sał, że praw­do­podob­nie urodził się w jed­nej ze wsi tej gmi­ny. Po­dał tyl­ko opis miej­sca, że dom ich był na wiel­kim skrzyżowa­niu dróg, że była tam ja­kaś kap­li­ca, którą też opi­sał. Wójt był zain­try­gowa­ny tym lis­tem, jak i je­go współpra­cow­ni­cy. Zaczęli grze­bać w ar­chi­wach i py­tać star­szych, no i oczy­wiście od­na­leźli miej­sce, w którym urodził się też Żyd i jeszcze trochę do­kumentów z his­to­rii przed­wo­jen­nych tam­tej­szych sta­roza­kon­nych, który­mi to in­formac­ja­mi sto­sow­nym lis­tem podzieli­li się z Żydem, który py­tał o swo­je korzenie.

Pew­ne­go let­niego dnia do wójta za­witało dwóch tu­rystów z Iz­raela i je­den z nich przed­sta­wił się ja­ko autor lis­tu, a dru­gi był je­go bra­tem. Podzięko­wali bar­dzo za uzys­ka­ne in­formac­je, które spo­wodo­wały, że mog­li tu­taj przy­jechać i od­wie­dzić miej­sce, w którym się na­rodzi­li. Po­wie­dzieli też, że by­li więźniami ja­ko dzieci pob­liskiego obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go w Oświęci­miu i udało im się stamtąd uciec. Za­dali re­toryczne py­tanie wójto­wi - jak pan myśli kto nam pomógł przeżyć? Dla­tego - kon­ty­nuował je­den z nich - nie daj­cie się po­niżać i krzyżować za wi­ny nie swo­je. Jes­teście wspa­niałym na­rodem. Prze­cież oczy­wis­tym jest, że gdy­by nie wy Po­lacy, to woj­ny tu­taj nie przeżyłby żaden z nas - żaden Żyd!

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 13 marca 2018, 08:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Świadek mo­les­to­wania

dzisiaj, 10:44onejka sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:42onejka sko­men­to­wał tek­st Ode mnie

dzisiaj, 10:41onejka sko­men­to­wał tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:40ODIUM do­dał no­wy tek­st W świecie lu­natyków prze­budzo­ny [...]

dzisiaj, 10:35ODIUM do­dał no­wy tek­st Głupcy schle­biają so­bie wza­jem, [...]

dzisiaj, 10:34onejka do­dał no­wy tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:33ODIUM do­dał no­wy tek­st Trudno o człowieka po­dob­ne­go [...]