Panie J Liście tak pięknie [...] – chrupcia – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest chrupcia.

Do Pana J

Pa­nie J
Liście tak pięknie tej je­sieni wyglądają, a kiedy po­wieje wiatr to de­likat­nie spa­dają na ziemię, która wygląda jak ko­loro­wy dy­wan..
Jadę właśnie po­ciągiem do do­mu z mias­ta, który stał się moim dru­gim domem.
A po­win­nam jechać do two­jej miejscowości.
Po­win­nam uśmie­chać się i marzyć o spot­ka­niu z Tobą i rozmowie.
Bo prze­cież miałam taką okazję, na­wet po­wie­działam, że będę...
Jed­nak.... Wra­cam do do­mu, bo musze poz­bierać myśli.
Mo­je nadzieje de­likat­nie unoszą się na wiet­rze, a ja już nie sta­ram się ich łapać i zat­rzy­mywać, chcę żeby odleciały.
Jes­tem już zmęczo­na ubiega­niem się o Two­je spoj­rze­nia, o Twoją uwagę i wie­czne koleżeństwo.
Jes­tem zmęczo­na kiedy nic się nie dzieje, a ja nie pot­rzeb­nie ra­nie swo­je serce..
Chy­ba muszę od­puścić i sku­pić się na tym co da­je mi szczęście..
Poz­na­je os­tatnio dużo ludzi i miej­sc w których nig­dy nie byłam..
Moim dru­gim do­mem stało się mias­to, które każde­go dnia jest dla mnie zagadką.
Wkroczyłam w do­rosłe życie i trochę mnie to prze­raża, bo nie byłam na nie tak do końca przygotowana..
Ale czy do niego można się przygotować.....
Jeszcze rok te­mu nie sądziłam, że tak wiele się wydarzy.
Jeszcze rok te­mu bałam się tak bar­dzo o jut­ro..
Mo­je marze­nia wy­dawały się tak niereal­ne..
A jed­nak te­raz stały się rzeczywistością.
Oprócz jed­ne­go..
Jed­nak ono także się spełni, w od­po­wied­nim cza­sie i miej­scu.

list
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2018, 16:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chrupcia

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 16:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 14:49sprajtka do­dał no­wy tek­st Echo chodzi za mną

dzisiaj, 12:23sprajtka sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 11:14bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 11:04bystry.76 do­dał no­wy tek­st zwijam cię naprędce jak sta­ry [...]

dzisiaj, 10:20yestem sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie dwieście dwu­nas­te

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Abecadło z nieba spadło

dzisiaj, 10:14yestem sko­men­to­wał tek­st Zamiast być sa­mowys­tar­czal­ni — [...]

dzisiaj, 10:13yestem sko­men­to­wał tek­st Można być pew­nym siebie, [...]

dzisiaj, 10:11yestem sko­men­to­wał tek­st Wrócić tu­taj po kil­ku [...]