Ostatnio wmawia się [...] – IKON – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest IKON.

Peleryna niewidka

Os­tatnio wma­wia się Nam , że za­winięte w szma­ty ciała no­worodków zni­kają. Ta­jem­nicą nagłaśniania ta­kich te­matów jest woj­na ideolo­giczna, a więc gra po­lityczna kosztem ludzkiego życia. Nie byłoby w tym nic dziw­ne­go gdy­by nie fakt, że pier­wsze skrzyp­ce gra obóz rządzący Kaczyńskiego - par­tia chrześci­jańsko-de­mok­ra­tyczna. Jak na iro­nię lo­su już na sa­mym wstępie swo­jego prog­ra­mu po­lityczne­go, od­wołują się do war­tości chrześci­jańskich. War­to przy­toczyć krótki frag­ment, by od­po­wie­dzieć so­bie na py­tanie co pot­ra­fi sta­wać się niewidzial­nym...
" Czer­piąc z uni­wer­salne­go nau­cza­nia Kościoła ka­tolic­kiego, za ak­sjo­mat myśle­nia i działania w spra­wach pub­licznych uz­na­jemy posza­nowa­nie god­ności każde­go człowieka i ochronę życia ludzkiego od sa­mego poczęcia. "
Niewidzial­nym sta­je się za­tem człowiek od poczęcia, które­mu zde­cydo­wano odeb­rać życie. Czy 500-set ju­daszo­wych sreb­rników sta­je się zapłatą za zdradę? Dzieci, które są przyszłością na­rodu nie są war­te tej ce­ny. Mało te­go, pe­lery­na niewid­ka z upływem cza­su tra­ci swo­je ma­giczne właści­wości...
Dro­ga krzyżowa i ten szmat dro­gi. I to berło Ma­ryi co echo gdzieś niesie : 

" Wołam do wszys­tkich ojców i ma­tek mo­jej Oj­czyz­ny i całego świata, do wszys­tkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie mat­ki ma pra­wo do życia! " 

felieton
zebrał 9 fiszek • 13 stycznia 2018, 21:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
H I J
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]