Od sądu do kina [...] – RozaR – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest RozaR.

Od sądu do kina

Od sądu do ki­na

Dro­ga nieda­leka

W pier­wszym sie­dzi

Icek z Mośkiem

W dru­gim

Sal­cia i Re­beka

Sta­ry Szmal-cman

Nag­ro­dy roz­da­je

Za fil­my na które

Syn je­go pieniądze

Z Pol­ski dos­ta­je


Do tej po­ry ma­my nad­repre­zen­tację w sądach oraz kul­turze (głównie fil­mie choć nie re­guła) ,,star­szych bra­ci” . Jest to po­zos­tałość po wczes­nej ko­munie gdzie wszys­tkie kluczo­we re­sor­ty ob­sadza­ne były przez nie -Po­laków czy­li głównie przez ko­munis­tycznych Żydów . 
Fakt ten obec­nie jest za­taja­ny choć oczy­wis­ty i udo­kumen­to­wany a dos­trzeżenie go poz­wo­li zro­zumieć le­wico­we prądy oraz niechęć do od­radzającej się z nieby­tu świado­mej kul­tu­ry na­rodo­wej. Poz­wa­la też zro­zumieć, że le­wico­we tren­dy po­win­ny w na­tural­nych wa­run­kach sta­nowić je­dynie mar­gi­nes w kul­turze.
Pos­ta­wy le­wico­we stoją w kon­trze z ideałami tworzący­mi współczesną cy­wili­zację ale też i ze świado­mością na­rodową ok­reślaną często przez le­wico­wych pyszałków ja­ko faszyzm . 
O zgro­zo co za tu­pet miewają łot­ry le­wico­we i- po­tom­ko­wie Mojżesza . 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2018, 12:11
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:53.Rodia sko­men­to­wał tek­st Człowieka zmu­sisz do mil­cze­nia [...]

dzisiaj, 10:51.Rodia sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:21Spruta sko­men­to­wał tek­st daleko stąd daw­no te­mu żyli ona [...]

dzisiaj, 09:13Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Tak długo trzy­masz za [...]

dzisiaj, 06:21eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Napiękniejszei naj­bar­dziej fas­cy­nujące jest [...]

dzisiaj, 06:18eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dobre uczyn­ki są łat­wiej­sze [...]

dzisiaj, 04:42oszi3 do­dał no­wy tek­st Kto chce uto­pić w [...]

dzisiaj, 04:36rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]

wczoraj, 23:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Skrajna ab­sty­nen­cja pro­wadzi do [...]