Od sądu do kina [...] – RozaR – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest RozaR.

Od sądu do kina

Od sądu do ki­na

Dro­ga nieda­leka

W pier­wszym sie­dzi

Icek z Mośkiem

W dru­gim

Sal­cia i Re­beka

Sta­ry Szmal-cman

Nag­ro­dy roz­da­je

Za fil­my na które

Syn je­go pieniądze

Z Pol­ski dos­ta­je


Do tej po­ry ma­my nad­repre­zen­tację w sądach oraz kul­turze (głównie fil­mie choć nie re­guła) ,,star­szych bra­ci” . Jest to po­zos­tałość po wczes­nej ko­munie gdzie wszys­tkie kluczo­we re­sor­ty ob­sadza­ne były przez nie -Po­laków czy­li głównie przez ko­munis­tycznych Żydów . 
Fakt ten obec­nie jest za­taja­ny choć oczy­wis­ty i udo­kumen­to­wany a dos­trzeżenie go poz­wo­li zro­zumieć le­wico­we prądy oraz niechęć do od­radzającej się z nieby­tu świado­mej kul­tu­ry na­rodo­wej. Poz­wa­la też zro­zumieć, że le­wico­we tren­dy po­win­ny w na­tural­nych wa­run­kach sta­nowić je­dynie mar­gi­nes w kul­turze.
Pos­ta­wy le­wico­we stoją w kon­trze z ideałami tworzący­mi współczesną cy­wili­zację ale też i ze świado­mością na­rodową ok­reślaną często przez le­wico­wych pyszałków ja­ko faszyzm . 
O zgro­zo co za tu­pet miewają łot­ry le­wico­we i- po­tom­ko­wie Mojżesza . 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2018, 10:11
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:11Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Białe żag­le

dzisiaj, 07:10Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st * le­vel de­sig­ner

dzisiaj, 07:09Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Niezapomniany

dzisiaj, 06:44.Rodia wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:11fyrfle do­dał no­wy tek­st 20.06.2018r.  

wczoraj, 21:56JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

wczoraj, 21:27Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 21:13filutka do­dał no­wy tek­st Czasem włas­ne myśli by­wają [...]

wczoraj, 21:03Martini2726 do­dał no­wy tek­st W życiu naj­ciężej, gdy [...]

wczoraj, 20:58doremi sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1