NOTKA W BLOKU NA [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 5

Pat­rząc na te we­sołe ban­dy wol­nych psów biegających po mo­jej wsi i mając w pa­mięci ob­ra­zy psów przy­wiąza­nych do drzew w le­sie czy wrzu­canych pod nad­jeżdżające po­ciągi, to zas­ta­nawiam się dlacze­go jeszcze nie wpro­wadzo­no bar­dzo wy­sokich po­datków od po­siada­nia psa i dru­gie - dlacze­go nie ma obo­wiązko­wego czi­powa­nia psów i in­nych zwierząt, tak, aby łat­wo było dot­rzeć do właści­ciela, który ewen­tual­nie porzu­cił psa, no i tym sa­mym cze­mu nie ma ko­munal­nych cmen­tarzy, gdzie psa na­leżałoby obo­wiązko­wo pocho­wać i byłby tym sa­mym ze­widen­cjo­nowa­ne wszys­tkie psy cała ich dro­ga życiowa. Prze­cież to ta­kie pros­te i łat­we re­gulac­je praw­ne do wpro­wadze­nia, a tym sa­mym byłyby pieniądze na schro­nis­ka, ale na­tural­nie ilość zwierząt w nich by się zmniej­szyła. Oczy­wiście, że straże miej­skie, gmin­ne, we­tery­narze i po­lic­janci mu­sieli­by wziąć się do ro­boty i spraw­dzać to. Psa po­winien mieć je­dynie ktoś kto jest w pełni od­po­wie­dzial­ny i stać go by ut­rzy­mać go - to nie może być ko­munij­ny pre­zent, bo dzi­siej­si do­rośli są jeszcze dziećmi prze­ważnie, a ich dzieci to z re­guły roz­puszczo­ne bez­myślne bachor­stwo.

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2016, 10:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 00:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Są chwi­le gdy by­cie [...]

wczoraj, 23:50MyArczi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:24Logos sko­men­to­wał tek­st Grzech to psycho­za, a [...]

wczoraj, 23:22yestem sko­men­to­wał tek­st czarna i gorzka sa­mot­ność [...]

wczoraj, 22:43szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:28Smurf007 do­dał no­wy tek­st gasnę z nadzieją że roz­palę [...]

wczoraj, 22:23Logos do­dał no­wy tek­st Na chwilę obecną nie [...]

wczoraj, 22:10onejka sko­men­to­wał tek­st Tacy Żydzi

wczoraj, 22:00onejka sko­men­to­wał tek­st Murzyn nig­dy nie zbiele­je...  

wczoraj, 21:45Logos do­dał no­wy tek­st Oczami to człowiek wszys­tko [...]