NOTKA W BLOKU NA [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

NOT­KA W BLO­KU NA BO­KU 5

Pat­rząc na te we­sołe ban­dy wol­nych psów biegających po mo­jej wsi i mając w pa­mięci ob­ra­zy psów przy­wiąza­nych do drzew w le­sie czy wrzu­canych pod nad­jeżdżające po­ciągi, to zas­ta­nawiam się dlacze­go jeszcze nie wpro­wadzo­no bar­dzo wy­sokich po­datków od po­siada­nia psa i dru­gie - dlacze­go nie ma obo­wiązko­wego czi­powa­nia psów i in­nych zwierząt, tak, aby łat­wo było dot­rzeć do właści­ciela, który ewen­tual­nie porzu­cił psa, no i tym sa­mym cze­mu nie ma ko­munal­nych cmen­tarzy, gdzie psa na­leżałoby obo­wiązko­wo pocho­wać i byłby tym sa­mym ze­widen­cjo­nowa­ne wszys­tkie psy cała ich dro­ga życiowa. Prze­cież to ta­kie pros­te i łat­we re­gulac­je praw­ne do wpro­wadze­nia, a tym sa­mym byłyby pieniądze na schro­nis­ka, ale na­tural­nie ilość zwierząt w nich by się zmniej­szyła. Oczy­wiście, że straże miej­skie, gmin­ne, we­tery­narze i po­lic­janci mu­sieli­by wziąć się do ro­boty i spraw­dzać to. Psa po­winien mieć je­dynie ktoś kto jest w pełni od­po­wie­dzial­ny i stać go by ut­rzy­mać go - to nie może być ko­munij­ny pre­zent, bo dzi­siej­si do­rośli są jeszcze dziećmi prze­ważnie, a ich dzieci to z re­guły roz­puszczo­ne bez­myślne bachor­stwo.

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2016, 10:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 07:46zofija sko­men­to­wał tek­st W moim życiu jak [...]

dzisiaj, 07:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 06:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

dzisiaj, 06:48fyrfle do­dał no­wy tek­st TATUŚ

dzisiaj, 06:29giulietka sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

dzisiaj, 06:16cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Przed i po­budze­nie

dzisiaj, 02:14Moon G do­dał no­wy tek­st Mersiles

wczoraj, 23:16yestem sko­men­to­wał tek­st CHŁODNE LA­TO 18 

wczoraj, 23:05yestem sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć