Nigdy więcej, proszę nie [...] – Raspberry – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Raspberry.

Wstań, mała!

Nig­dy więcej, proszę nie myśl że coś cię w życiu ominęło.
Nig­dy więcej, proszę nie wiń ludzi za to co wnieśli do two­jego życia.
Nig­dy więcej, proszę nie żałuj te­go co do tej po­ry zro­biłaś.
Nig­dy więcej, proszę nie próbuj nap­ra­wiać przeszłości.
Nig­dy więcej, proszę nie żałuj żad­nej z podjętych przez ciebie decyzji.
Jeśli kiedy­kol­wiek zaczniesz ana­lizo­wać co­kol­wiek co do tej po­ry się wy­darzyło w twoim życiu, stra­cisz sens te­go co przed tobą. Będziesz próbo­wać składać wszys­tko to, co już nie is­tnieje od daw­na.
Pat­rzysz na to co mogłaś mieć, a za­pomi­nasz o tym co masz. Chcesz mieć niebo bez gwiazd, pod­czas gdy masz ich pełne niebo.
Chcesz deszczo­wej po­gody, pod­czas gdy na tobą cały czas świeci słońce.
Zas­tanów się czy to cze­go prag­niesz jest tym cze­go potrzebujesz.
Wszys­tko jest dob­rze dopóki nie zaczy­nasz sa­ma mie­szać w swoim życiu. Wy­myślać ja­kieś in­ne sce­nariu­sze, które są ty­siąc ra­zy gor­sze, od te­go według które­go żyjesz.
Tak nap­rawdę, zaw­sze się chce to cze­go mieć nie można, ale nie zaw­sze mam pew­ność że to cze­go nie mam jest lep­sze od te­go co już po­siadam.
Pięknie jest pat­rzeć na cudze szczęście, ale nig­dy nie mam pew­ności czy to szczęście jest w ogóle praw­dzi­we. Nies­te­ty jak się przyglądam wielu ludziom, którzy twier­dzą że są szczęśli­wi z cza­sem oka­zuje się, iż większość z te­go jest na po­kaz. Ludzie tak żyją i większość z nich chce tak żyć mi­mo wszys­tko. Cza­sem le­piej uda­wać niż na­razić się na stos niepot­rzeb­nych py­tań i fałszywą troskę. Ludzie są różni. Rzad­ko ko­mu można zaufać, a jak już ufam to nie chce ni­kogo mar­twić. Nie chcę ni­komu zap­rzątać głowy moimi małymi "tra­gediami". Cza­sem le­piej pod­nieść głowę, uśmie­chnąć się i iść do przo­du bez względu na to co mnie tam cze­ka. Ana­lizo­wanie przeszłości niszczy przyszłość i zmienia ob­raz rzeczy­wis­tości. Zmienia te­raźniej­szość w wie­czne ocze­kiwa­nie na "coś" lep­sze­go. Te­raz nie mogę cze­kać na coś co może nig­dy nie na­dejść. Te­raz jest mo­je życie. Później może stać się niczy­je, więc do­ceniając chwi­le poz­wa­lam so­bie z niego korzystać.

A.

dziennik
zebrał 10 fiszek • 17 lipca 2017, 20:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

wczoraj, 23:50Yankes do­dał no­wy tek­st Dziękuję...  

wczoraj, 23:41Yankes sko­men­to­wał tek­st odchodzę

wczoraj, 23:28róż li­la sko­men­to­wał tek­st Byle człowiek był szlachet­ny, [...]

wczoraj, 23:21róż li­la sko­men­to­wał tek­st Kogo Bóg darzy wielką [...]

wczoraj, 23:18róż li­la sko­men­to­wał tek­st Śmiech jest naj­wier­niej­szym od­bi­ciem [...]

wczoraj, 23:14róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wielu ludzi nie wie­rzy [...]

wczoraj, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Blue*

wczoraj, 22:49róż li­la sko­men­to­wał tek­st Słyszałam, że ko­biety pot­ra­fią [...]

wczoraj, 22:42róż li­la sko­men­to­wał tek­st kot głod­ny pie­szczot up­ra­wia [...]

wczoraj, 22:28Aga250909 do­dał no­wy tek­st Oprogramowanie w kom­pu­terach i [...]