Nie zapomnę do końca [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Fyrfle Ton pastorałka

Nie za­pomnę do końca moich soc­ja­lis­tycznych dni piątko­wej roz­mo­wy z pa­nem Ka­zimie­rzem Ja­kubow­skim, kiedy snuł mi dwie his­to­ryj­ki, które od­cisnęły się na zaw­sze w je­go pa­mięci. Pier­wsza to, ta kiedy stojąc pod swym zakładem pra­cy i paląc pa­piero­sa przyglądał się ludziom wychodzącym z pob­liskiego kościoła. By­li tak nędznie ub­ra­ni, ta­cy zmęcze­ni i ta­cy og­romnie wierzący, że nie zauważyli, ze Bóg ich po­zos­ta­wił sa­mymi dla siebie, a ja do­dam od siebie, że Pan ich wychu­jał. Z te­go na­rodziła się w nim pas­to­rałka do której wysłucha­nia zap­raszam na You Tu­be. War­to wys­tu­kać Ka­zimierz Ja­kubow­ski- Pas­to­rałka i zat­rzy­mać sie na po­nad trzy mi­nuty. Dru­ga his­to­ria to ta, kiedy przyglądał się tak zwa­nemu pe­nero­wi, który grze­bał so­bie w śmieciach i wy­ciągnął z kon­te­nera dwie książki. Pier­wsza to Śpiew­nik Ma­rii Ko­nop­nickiej, a dru­ga to Nad Niem­nem Orzeszko­wej. Tak bar­dzo wy­cierał je z bru­du, a po­tem pie­czołowi­cie owinął w leżącą obok ko­lorową ga­zetę. W pew­nej chwi­li zauważył pa­na Ka­zimie­rza i spo­koj­nie po­wie­dział: - Bo wie pan, w moim do­mu książka była na równi z chle­bem. Pan Ka­zimierz za­dał so­bie za­raz to py­tanie: - No i kto tu jest pe­nerem? Te i in­ne opo­wieści człowieka, który już trochę widział i ma do po­wie­dze­nia już wkrótce ukażą się w for­mie książko­wej. Za ja­kiś czas war­to zadzwo­nić do na­mysłow­skiego ośrod­ka kul­tu­ry i za­pytać, no a na­wet mnie przez cy­taty za­haczyć.

felieton
zebrał 2 fiszki • 16 grudnia 2012, 12:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 08:09przelon do­dał no­wy tek­st Nic bo­wiem nie czy­ni [...]

dzisiaj, 08:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 07:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedyś byłem sobą, te­raz [...]

dzisiaj, 07:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st Głupota, to wspólna mat­ka [...]

dzisiaj, 04:26Irracja sko­men­to­wał tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:43Nina K do­dał no­wy tek­st Czekałam 22 dni

dzisiaj, 01:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

dzisiaj, 00:29róż li­la do­dał no­wy tek­st lata więc

dzisiaj, 00:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]