Nie próbujcie tego w [...] – M44G – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest M44G.

Nie próbuj­cie te­go w domu.

Od kil­ku dni do­kuczało mi za­pycha­nie się le­wego ka­nału słuchowego.
Zaczęło po­wodo­wać u mnie niep­rzy­jem­ny ucisk w głowie bóle głowy i kaszel.
Nic nie po­magało, na­wet in­terne­ty. Po­woli roz­ważałem te­go cze­go nienawidzę.

Czy­li uda­nie się do la­ryn­go­loga lub in­ne­go or­to­pedy.

Lu­bię lu­tować i na dniach pop­suł mi się sta­ry od­sy­sacz do cy­ny. Poszedłem ku­pić no­wy od­sy­sacz, lecz nies­te­ty oka­zało się, że ma trochę za sze­roką końcówkę. Nap­ra­wiłem sta­ry od­sy­sacz, a ten no­wy odłożyłem do szuf­la­dy, z myślą że kiedyś się ta­kowy za­pew­ne przy­da.

Wiecie co?

Przy­dał się.

Lu­bię też bar­dzo słuchać mu­zyki, lecz to za­pew­ne wiecie.
Jeszcze przy­jem­niej się słucha gdy w obydwóch uszach słychać po­dob­nie z ta­kim sa­mym natężeniem dźwięków.

Odtwórz

anegdota
zebrała 8 fiszek • 8 grudnia 2015, 21:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Niektórych ludzi ciężko stra­wić, [...]

dzisiaj, 14:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikoroopowiadanie sześćdziesiąte

dzisiaj, 13:20fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 13:19fyrfle wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 12:38fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte dziewiąte

dzisiaj, 12:13fyrfle sko­men­to­wał tek­st niegoj czemu się goj ga­pi [...]

dzisiaj, 11:37fyrfle wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 11:18fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie pięćdziesiąte ósme

dzisiaj, 11:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st Gwiazdy świecą A ja siedzę [...]

dzisiaj, 09:58Loisentaz do­dał no­wy tek­st Praca człowieka wiąże się [...]