Niedawno przydarzył mi się [...] – szpiek – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest szpiek.

Wszędzie źle, ale na Cytatach najlepiej ...

Niedaw­no przy­darzył mi się skok w bok ... miałem ro­mans z pew­nym por­ta­lem ... "poetyc­kim". Pros­ta, ład­na, ład­na sza­ta gra­ficzna w sty­lu ret­ro, przy­pomi­nająca cza­sy gdy kom­pu­tery były pra­wiczka­mi i nie znały myszki..., no cóż mężczyźni są wzro­kow­ca­mi ;) i całkiem duża ilość ak­tywnych użyt­kowników, którzy mog­li­by zas­po­koić moją nar­cystyczną duszę sku­siły mnie by wrzu­cić tam kil­ka swoich wier­szy. Po kil­ku dniach in­fil­trac­ji te­go por­ta­lu zauważyłem, że przytłaczająca większość osób jest w wieku eme­rytal­nym. Całe życie życie uczo­no mnie, że trze­ba sza­nować star­szych, bo są mądrzej­si i bar­dziej doświad­cze­ni życiowo. Pok­rze­piony tą nauką miałem nadzieje, że to będzie os­to­ja spo­koju. Cóż ... za prawdę po­wiadam Wam, że ta­kich tro­li, to na Cy­tatach daw­no nie było. Za prawdę podzi­wiam ener­gię i za­pał tych ludzi. Każdy powód - choćby źle od­mienione słowo w tekście, jest dob­ry by zos­tać tam naz­wa­nym żydem - po­tom­kiem Cha­zarów, (bo jak wiado­mo Je­zus był Heb­raj­czy­kiem), który niszczy Pol­skę i pol­ską kul­turę ...
Jak to mówią "Pan Bóg stworzył świat, ale sta­rość mu się nie udała.."

list
zebrał 4 fiszki • 21 września 2018, 10:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szpiek

Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]