Na początku była, powstała [...] – osobliwy – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest osobliwy.

Poezja jako choroba górnych dróg umysłowych

Na początku była, pow­stała Podłoga. I ja, ja we włas­nej, niewy­pole­rowa­nej oso­bie, (chy­ba) wiem jak ta Podłoga pow­stała, jak się... podłożyła, ta Podłoga, no.

Ja mam ta­ka teorię, proszę Ciebie, że to ko­muś su­fit spadł się na głowę, (chy­ba) jed­nak nie do końca szlachetną. Spadł, spadnął ów su­fit i się roz­bił. Jak por­ce­lana. I świat się roz­mył, jak w zmęczo­nych oczach wi­dok mias­ta z ra­na.

(Wiesz, że z ra­na mias­to kaszle spalinami?)

(Wiem. Wiem też, że poeta, ta­ki praw­dzi­wy, nie ja­kiś ma­lowa­ny idiota z te­lewiz­ji, też kaszle – słowa­mi, bo poez­ja to cho­roba, cho­roba górnych dróg umysłowych.)

Niebo zwa­liło nam się na głowy. Tak bez po­wodu. Może miało gor­szy dzień? A może po pros­tu spadło ze schodów, bo za­pat­rzyło się na morze? No więc Niebo spadło a po­tem... No nie chciało już wstać i tak zos­tało. Się roz­biło. Się roz­lało, roz­myło po tym wszys­tkim czymś, co (nie)było wcześniej tu pod nim, pod tym Niebem. I tak nap­rawdę, to my też (nie)by­liśmy pod tym Niebem, na tym dziw­nym Czymś ulot­nym jak skrop­lo­na pa­ra na zachucha­nej szy­bie w auto­busie w zmęczo­ny, mroźny po­ranek.

Tak, proszę Ciebie, pow­stała Podłoga. Tak (po)wsta­liśmy my. I te­raz jest Podłoga, ale Nie-Ba Nie-Ma. Coś więc się sta­nie. Coś się wy­darzy. To tak nie zos­ta­nie. Coś z tych, wszys­tkich małych marzeń, się wy-marzy.

(Jeśli nieba nie ma, to jak pachnie je­go błękit?)
(Jak pachnie błękit nieba?)

opowiadanie • 11 lutego 2019, 00:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]