Myślę, że czasy w [...] – fyrfle – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest fyrfle.

Równouprawnienie przekleństw

Myślę, że cza­sy w których żyje­my są bar­dzo wul­garne i język codzien­ny jest bar­dzo wul­garny. Gdy­bym ja nie pi­sał wul­garnie to na siłę od­ci­nał bym się od swoich drwa­low­skich i po­licyj­nych korze­ni. Up­ra­wiając prozę życiową nie mogę pi­sać języ­kiem, który w moim świecie nie is­tnieje, a jak po­kazały taśmy praw­dy, nie is­tnieje też w świecie po­lity­ki. Przek­li­nają też jak szew­cy nau­czy­ciele wszel­cy - od przed­szkol­nych po aka­demic­kich, a więc może po­ra po pros­tu przes­tać zak­li­nać "deszcz", a zro­zumieć i przyjąć wul­ga­ryz­my ja­ko nor­malność i równorzędność w pi­sow­ni pol­skiej i mo­wie pol­skiej, jak równo­ważne są wtręty an­giel­szczyz­ny czy łaci­ny.Wul­ga­ryz­my są emoc­ja­mi, sprze­ciwem wo­bec świata auto­rytetów, który tak ułożył życie, że aby nie dać od ra­zu te­mu światu po ry­ju, to się przek­li­na i poz­wa­la to wyrzu­cić złe emoc­je.Tak, tak. Ja wiem, tu chodzi o auto­ryte­ty, które tracą grunt pod no­gami i za­sady, które próchnieją i sy­pią się pod sto­py ich nie chcącym się pod­dać pom­ni­kowym spiżowym no­sicielom. Wszys­tko co się nie zmienia i nie dos­to­sowu­je sta­je się mu­zeum. Wiem, że mój os­tatni dzien­nik mógł nie przy­paść do gus­tu i było wiel­kie aj waj wśród eme­ryto­wanych po­lonis­tek - zwłaszcza w chwi­lach bez wspo­magaczy, ale cóż? Ja myślę i piszę swo­je, a gdy­by one miały od­wagę coś na­pisać i nie były le­niwe, to na­pisałyby coś od siebie dla swoich i może i do mnie, ale ich język na pew­no spo­wodo­wałby, że nic bym nie zro­zumiał, bo słow­ni­ki i za­sady pi­sow­ni nie mają nic wspólne­go z życiem. No są wyjątki. Maj na­pisał o In­dianach, choć w życiu nie był Ame­ryce. Ge­neral­nie nie cier­pię nau­czy­cieli po­lonistów to też daję te­mu co ja­kiś czas sto­sow­ny moc­ny wy­raz i chu...steczka :) a dla pu­rystów amen.

felieton
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2017, 10:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 07:50onejka sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 07:47onejka sko­men­to­wał tek­st Po śmier­ci wszys­cy są [...]

dzisiaj, 07:45onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 05:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

dzisiaj, 05:27finezja do­dał no­wy tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]

dzisiaj, 04:51Sierjoża do­dał no­wy tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 04:47Sierjoża sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 04:44Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza

dzisiaj, 04:42Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]