Leciała późnym wieczorem czapla [...] – Lola Lola – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest Lola Lola.

***

Le­ciała późnym wie­czo­rem czap­la na zachod­ni kieru­nek (widziałam, gdy le­ciała). Kiero­wała się w stronę zachodzące­go Słońca. Na po­marańczo­wym niebie wachlo­wała swy­mi skrzydłami. Czap­la była sa­mot­na (w życiu i na niebie). Z jej oczu łzy płynęły. Dla­tego szkla­ne oczy jej były. Ta­kie małe oczy, a świat ta­ki wiel­ki. Małe, ale smu­tek w nich wiel­ki. Czap­la miała chy­ba dep­resję i dla­tego ciągnęła do Słońca. Bo w dep­resji ciągnie do jas­ności. Taką jas­nością była właśnie ku­la Słońca, która da­je ciepło i poczu­cie bez­pie­czeństwa. Nikt nie lu­bi ciem­ności dep­resji. Tej fa­li złego sa­mopoczu­cia, za­lania zniechęce­niem i bez­radnością. Le­ciała więc czap­la za zachodzącym Słońcem. Te zbliżało się ku ho­ryzon­to­wi, a czap­la się spie­szyła i nadzieję tra­ciła. Wtem, Słońce zaszło! Nie zdążyła. Scho­wała się ku­la jas­nej nadziei. Czap­la nie do­wie­rzała. Bar­dzo się zas­mu­ciła. - Nie ma już nadziei na tymże świecie? - rzekła. Nag­le, usłyszała głosy, niczym chór niebiański. Ro­zej­rzała się, a to gwiaz­dy, ich ty­siące, poczęły prze­mawiać. Mówiły, żeby się nie mar­twiła, że one jej po­mogą, nadzieję na no­wo rozświetlą. Chór gwiazd rzu­cił swój ciepła czar. Czap­la poczuła się jak w Niebie. Wie­działa już, że gdy nadzieja nik­nie, zaw­sze trze­ba ro­zej­rzeć się wokół siebie, bo zaw­sze jest gdzieś po­moc z zewnątrz, z góry. Ta­kie wy­bawienie i ra­tunek. Zaw­sze znaj­dzie się po­moc­na dłoń, która wy­bawi z op­resji i pod­bu­duje. Ile gwiazd, ty­le po­moc­nych dusz. Trze­ba tyl­ko wy­pat­rzeć ich światełka i przyjąć do swej duszy ich moc. Czap­la o tym się prze­konała i swej duszy zmar­twieniom nie od­dała. Gwiaz­dom po­nieść się dała. Gwiaz­dy, niczym nadzieja, rozświet­liły cze­luście jej kos­miczne­go i pe­symis­tyczne­go umysłu. Wy­lały całą swą dob­roć...I stała się wówczas Dro­ga Mleczna.

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 22 grudnia 2018, 03:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lola Lola

Użytkownicy
K L M
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło