Ktoś kiedyś napisał że [...] – SomewhereInside – zeszyty

W obecnej chwili w 1 zeszycie znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest SomewhereInside.

Ktoś kiedyś na­pisał że porzu­camy nasze marze­nia, bojąc się że ich nie zreali­zuje­my al­bo, co gor­sza, że je zrealizujemy.

Myślę że ta­ka de­cyz­ja od­ciśnie piętno na naszym później­szym pos­trze­ganiu świata i in­nych oraz w dużej mie­rze za­leżeć będzie od ok­reśle­nia się w ja­kiej po­zyc­ji chce­my się zna­leźć i czy w ogóle będzie nam da­ne to roz­ważyć, mając na uwadze wszecho­bec­ne 'pros­te' prze­ciw­ności lo­su jak również nasze włas­ne sa­mo-pow­strzy­mujące myśli, blo­kujące pier­wotny za­mysł
ale bez wątpienia nie będzie nam to obojętne. Ci którzy og­ra­niczają się do stwier­dze­nia że nie było nam to pi­sane naz­wałbym po pros­tu fools.

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 listopada 2010, 02:04

Zeszyt ech
ach 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:42Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:14Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:48Clyde do­dał no­wy tek­st Są ta­kie mo­men­ty między [...]

wczoraj, 22:13MyArczi do­dał no­wy tek­st Miewam dob­re wie­czo­ry. Piję [...]

wczoraj, 21:29chrupcia do­dał no­wy tek­st Do Ciebie

wczoraj, 21:22Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:49danioł sko­men­to­wał tek­st Tak często poz­wa­lamy, by [...]

wczoraj, 20:44Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 20:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Do cenzo­ra

wczoraj, 20:30Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia