Kolejny dzień, kolejna kłótnia [...] – cytlopka – zeszyty

W obecnej chwili w 0 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest cytlopka.

Tak to bywa, że talent poetycki wyłania się z impulsów miłosnego zauroczenia.

Ko­lej­ny dzień, ko­lej­na kłótnia myśli z ser­cem. Krzyk nie­szczęścia od­bi­ja się echem od ra­dos­nych oczu tłumu. Wewnątrz nas roz­sza­lała się burza, liście od­bi­jają się od piorunów myśli, gwiaz­dy uk­ryły się w noc­nym niebie pod puchem przygnębienia.Ra­zem uwal­niamy się od dep­resji a przyd­rożne lam­py nie znając ce­lu naszej podróży nieświado­mie po­magają nam- oświet­lając drogę do wie­czności. Zaczy­tani w so­bie, od­kry­wamy się w krop­kach mil­czących słowa­mi miłości z czułością przew­ra­cając kar­tki wspom­nień, ma­luje­my szczęście. Chmu­ry płynąc po uśmie­chniętych us­tach nieba układają się w słowa, dla nas.

Nie pot­rze­buje­my nicze­go prócz uczuć uk­ry­tych w poez­ji.

dziennik
zebrał 4 fiszki • 10 grudnia 2015, 00:11
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

cytlopka

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]