Kochałam Cię już zanim [...] – kati75 – zeszyty

W obecnej chwili w 2 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest kati75.

Dla Magdaleny

Kochałam Cię już za­nim jeszcze się po­jawiłaś na świecie .Kiedy się urodziłaś i położyli mi Ciebie na ser­cu wsłuchi­wałam się w bi­cie two­jego małego ser­duszka,ten mo­ment zaw­sze będzie we mnie tkwił. Ty da­rem naj­droższym na całym świecie,małe pal­ce które do­tykały moich i uśmiech twój zos­ta­wiły cu­dow­ny ob­raz w mo­jej duszy.Pier­wsze kro­ki ,które sta­wiałaś nieśmiało,pier­wsze słowo ma­mo ja­kie po­wie­działaś ,two­je małe szczęścia i łzy ra­dości.Jes­tem przy To­bie i zaw­sze możesz przyjść tak pop­rostu się przy­tulić al­bo cza­sem po­mil­czeć.Jeszcze nie do­rosłaś ale już widzę w To­bie wrażliwą osobę o dob­rym ser­cu.Nie zmieniaj się nig­dy dla ni­kogo,bądź ta­kim światłem, które oświet­li drogę in­nym,spełniaj swo­je marze­nia na­wet jak Ci będą mówi­li nie war­to!Chcę byś była szczęśli­wa ,ra­dos­na i zdro­wa bo to jest bar­dzo ważne w życiu.Na­wet jeśli kiedyś mnie zab­raknie pa­miętaj,że jes­tem z Ciebie dum­na i zaw­sze będziesz moją ukochaną córeczką .
W moim ser­cu na zawsze!

Kocha­nej córeczce w dniu urodzin

...........................Ma­ma

list
zebrał 6 fiszek • 4 października 2018, 07:34

Zeszyt Fraszki ...Opo­wiada­nia ...
zat­rzy­mane na dłużej ... 

Zeszyt Przy­pom­nienia warte
Bo pa­mięć za­wodną jest... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

dzisiaj, 11:55onejka sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 11:52onejka sko­men­to­wał tek­st w za­mie­sza­niu za­haczyły się [...]

dzisiaj, 11:50onejka sko­men­to­wał tek­st dlaczego świat tak bo­gaty nie [...]

dzisiaj, 11:45szpiek sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:24zofija sko­men­to­wał tek­st Kiedy od­da­lamy się od [...]

dzisiaj, 11:20filutka do­dał no­wy tek­st Romans. Krótkot­rwałe użycie?

dzisiaj, 11:08zofija sko­men­to­wał tek­st Dobrze, że na cy­tatach [...]

dzisiaj, 11:07zofija do­dał no­wy tek­st Mężczyzna też pot­ra­fi.. tyl­ko trze­ba [...]

dzisiaj, 10:25szpiek sko­men­to­wał tek­st Nie do­wiesz się ile [...]

dzisiaj, 09:19RozaR do­dał no­wy tek­st Sztuka współczes­na