Kobiety stawiają czoło problemom, [...] – Éric-Emmanuel Schmitt – zeszyty

W obecnej chwili w 27 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst Érica-Emmanuela Schmitta.

Ko­biety sta­wiają czoło prob­le­mom, ale naj­częściej myślą, że to one sa­me sta­nowią prob­lem, że spa­dek na­pięcia w związku wiąże się ze spad­kiem ich at­rakcyj­ności, czują się od­po­wie­dzial­ne, win­ne, spro­wadzają wszys­tko do siebie.

cytat dnia z 18 marca 2014 roku
zebrał 51 fiszek

Zeszyt Wyb­ra­ne cytaty
...to co Mnie tknie, po­ruszy lub z czym się identyfikuję... 

Zeszyt ~~~

Zeszyt kpzw ogar­nia zycie.
takze to tak. 

Zeszyt na złą godzinę

Zeszyt Spis rzeczy ulubionych
Zeszyt zakładam by gro­madzić naj­lep­sze tek­sty ja­kie tu znalazłam. 

Zeszyt :)

Zeszyt Cytaty
ulubione. 

Zeszyt moje
dcvdc 

Zeszyt *Cytaty*
Znaj­dują się tu­taj cy­taty nad który­mi się chwilę zat­rzy­małam...... i za­pytałam się siebie..... czy czuję te słowa........?...... 

Zeszyt cytaty
cytaty 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:32to_tylko_łzy do­dał no­wy tek­st Boję się następne­go po­ran­ka. [...] 

wczoraj, 22:04szpiek sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 22:01Fallina do­dał no­wy tek­st A pew­ne­go dnia stwier­dzisz, [...]

wczoraj, 21:46yestem sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

wczoraj, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

wczoraj, 21:39yestem sko­men­to­wał tek­st szukałem ko­biety ura­towało mnie ra­dio do­wie­działem [...]

wczoraj, 21:00Naja wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 20:44M44G sko­men­to­wał tek­st Rodziców spokój za dnia [...]

wczoraj, 19:59piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jeżeli nie lu­bisz siebie [...]