Kiedy wracam niepomna na [...] – I.Anna – zeszyty

W obecnej chwili w 4 zeszytach znaleźliśmy poniższy tekst, którego autorem jest I.Anna.

Powroty

Kiedy wra­cam niepom­na na urazy
i ludzkie obłud­ne i gorzkie słowa
za­mieram z obawą w sercu
czy pa­mięć co złe wy­mazać zdoła...

Czy ścieżki tu naznaczone 
i śla­dy tak wielu serc tu spisane 
ochro­nią to wszys­tko co dziś 
we mnie jest kruche i rozedrgane...

 I po stok­roć warto, 
dziś wiem to z całą tej poez­ji mocą 
spa­cerem wra­cać w te strony
i w słowach znaj­do­wać serc Waszych tchnienie 
i sta­piać się w wszel­kich odczuciach
w me­lodii poez­ji szlachet­ne znaczenie...

Czy war­to ot­wierać duszę 
poz­wo­lić płynąc natchnieniom
i cza­sem cier­pieć katusze
zaw­dzięczać ra­ny słów kamieniom...

Tak, znów jes­tem gotowa
omi­jać słów trujących skutki,
bo mogę bar­dziej dziękować 
Tym którzy po­magają unieść smutki...

Za Wasze ser­ce gotowe
by spędzać tu wspólne chwile 
za wszys­tkie mo­men­ty wspólne  
i Waszej poez­ji siłę...

Dziękuję.

P.S. Życie przy­nosi różne chwi­le każde­mu z nas.
Każdy też ma swój sposób reak­cji, przeżycia i reani­mac­ji te­go co jest dla niego ważne w życiu. 
Nie jes­teśmy sa­mi i cza­sem naj­cięższe dni i chwi­le po­magają przet­rwać ta­kie oso­by, które tu można spotkać. 
Może nie wiecie o tym, a jed­nak ktoś czy­ta Wasze słowa i by­wa, że od­najdu­je w nich siebie sa­mego, a także  moc na dal­sza drogę. 
Dziękuję wszys­tkim, którzy swoim wiel­kim ser­cem niosą po­moc swoim słowem i ko­lorują każdy dzień. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 marca 2018, 14:35

Zeszyt wiersze
ser­ce pisze naj­piękniej ... 

Zeszyt na skra­ju ciszy
*** 

Zeszyt Valeur
à retenir. 

Zeszyt Lśnienie
Wier­sze ,które ujęły moją duszę swoim pięknem 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 11:58Badylek sko­men­to­wał tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 11:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Ciało i krew

dzisiaj, 10:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 10:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Do gro­bowej des­ki i [...]

dzisiaj, 10:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

dzisiaj, 09:01fyrfle do­dał no­wy tek­st ŚWIAT, KTÓRY NIE MOŻE [...]

dzisiaj, 08:49Whitename do­dał no­wy tek­st Ta więź znaczy dla [...]

dzisiaj, 07:54Papużka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć

dzisiaj, 07:40carolyna sko­men­to­wał tek­st co każe kwiatom przyw­dziewać [...]

dzisiaj, 07:30carolyna sko­men­to­wał tek­st ***